BaltPrevResilience projekt 2014-2015

BaltPrevResilience projekt on loodud vastukajaks Läänemere regioonis aset leidvatele arvukatele igapäevaõnnetustele. Projekti eesmärk on erinevate õnnetuste ennetamine ning õnnetuste mõjude vähendamine läbi ühe olulise eeltingimuse, milleks on õnnetuste mõju ja reageerimise statistika kogumine ja analüüs.

Projekt raames püütakse luua ühtne arusaam statistikast, kogemuste hindamisest ning toimub tõendusmaterjalidel põhineva teabe ja parimate praktikate jagamine.

Projekti raames viiakse läbi kolm temaatilist seminari.  Nimetatud seminaridel käsitletakse riskiennetamise mehhanismide rohkearvulisi aspekte, toimub parimate praktikate ning lünkade tuvastamine, teadlikkuse tõstmine, jätkusuutlikkuse ehitamine, võrreldavuse hindamine ning kulude tulususe analüüs.

Projektis osaleb kuus riiki: Rootsi, Soome, Eesti, Taani, Poola, Läti. Projekti juhtpartneriks on Rootsi Kriisireguleerimise Amet (MSB). Teised projektipartnerid on:

  1. Soome Rahvuslik Tervise ja Heaolu Instituut, vigastuste ennetamise allüksus (THL)
  2. Päästeamet (ERB)
  3.  Frederikssund-Halsnæsi Tuletõrje- ja Päästeteenistus (FHFRS), Taani
  4. Varssavi Päästekool (SGSP), Poola
  5. Jelgava linnavalitsus (JCM), Läti
  6. Karlstadi Ülikool (KaU), Rootsi

Lisaks kutsutakse seminaridele osalema ka Norra, Islandi ja Leedu esindajad.

Projektis on 3 peamist tegevussuunda:

  • Koostatakse  materjal/raport tuleõnnetuste (fire prevention) statistika kogumisest riigiti (taustinfo/eelinfo hetkeolukorrast andmete kogumise praktikas, ülevaade andmete kogumise teaduslikust poolest ja võimalustest muuta infokogumine ühtsemaks). 
  • Tutvustatakse seminaril riikidele Nordstat andmebaasi (andmete sisestamise põhimõtet) ning kuidas ja mille alusel sinna andmeid sisestatakse ning esitletakse ka andmete põhjal koostatud õnnetuste põhjuste profiile.
  • Viiakse läbi seminar Poolas, kuhu kaasatakse kohalikud omavalitsused või ka mõned teised institutsioonid (Stakeholders) tõstmaks nende teadlikkust õnnetuste profiilide (miks õnnetused juhtuvad ja kuidas neid ära hoida) osas ning tutvustatakse APELL-süsteemi võimalusi selle rakendamiseks oma ühiskonnas. Tegemist on teadlikkuse tõstmise seminariga.

Projekti alast lisainformatsiooni leiab ka projekti juhtpartneri koduleheküljelt.

Projekti kogumaksumus on 564 142 EUR, millest 75% on välisabi ja 25% on omafinantseering.

Projekti välisrahastus tuleb EL Elanikkonnakaitse alase Finantsinstrumendi 2013 eelarvevahenditest.

Päästeameti poolne projekti koordinaator:
Kristiina Vilu
Väliskoostöö peaspetsialist
Telefon: 628 20 52
E-post: ...