Euroopa Regionaalarengu Fondi projektid

Võttes aluseks siseministri 20.05.2008 määruse nr 33 „Meetme „Keskkonna hädaolukordadeks valmisoleku parandamine“ investeeringute kava koostamise ja toetuste andmise tingimused ja kord“ § 17 ning nimetatud määruses viidatud õigusaktid on SA Keskkonnainvesteeringute Keskus teinud taotluste rahuldamise otsused Euroopa Regionaalarengu Fondist (ERF) toetuse andmiseks järgmistele projektidele:

1. Metsa-, maastiku-, pinnase-, ning naftasaaduste tulekahjude likvideerimise varustuse ja vahendite soetamine summas 63 112 500 krooni.

Projekti eesmärk on soetada Päästeametile metsa-, maastiku-, pinnase-, ning naftasaaduste tulekahjude likvideerimise varustus ja vahendid, et luua õnnetuste, hädaolukordade likvideerimiseks ja suurtulekahjude kustutamiseks piisav reserv kaasaegsetest päästevahenditest, seadmetest ja kaitsevahenditest. Projekti tulemusena paraneb valmisolek õnnetusteks, hädaolukordadeks ja maismaal toimuvateks tuleõnnetusteks. Päästeameti tehnilise võimekuse paranemine aitab õnnetuste, hädaolukordade puhul tagada looduskeskkonna säilimise.

2. Naftareostuse (rannik, maismaa ning siseveekogud) korjetööde varustuse ja vahendite soetamine summas 19 592 500 krooni.

Projekti eesmärk on soetada Päästeametile naftareostuse korjetööde varustus ja vahendid, et luua rannikul, maismaal ning siseveekogudel õnnetuste, hädaolukordade likvideerimiseks piisav reserv kaasaegsetest päästevahenditest, seadmetest ja kaitsevahenditest. Projekti tulemusena paraneb valmisolek õnnetusteks, hädaolukordadeks ja hädaolukordadest tingitud reostuskoormuse vähendamiseks ning tõuseb rannikul, maismaal toimuvate suurõnnetusteks valmisolek, sh tööstus- ja transpordiõnnetused jm. Päästeameti tehnilise võimekuse paranemine aitab õnnetuste puhul tagada looduskeskkonna säilimise.

3. Ohtlike ainete õnnetuste lokaliseerimise ning likvideerimise varustuse soetamine summas 12 750 000 krooni.

Projekti eesmärk on soetada Päästeametile ohtlike ainete õnnetuste tuvastamise, lokaliseerimise ning likvideerimise varustus ja vahendid, et luua hädaolukordade likvideerimiseks piisav reserv kaasaegsetest päästevahenditest, seadmetest ja kaitsevahenditest. Projekti tulemusena paraneb valmisolek ohtlike ainete õnnetuste lokaliseerimiseks ja reostuskoormuse vähendamiseks ning tõuseb ohtlike ainete õnnetuste, hädaolukordade alane valmisolek, sh tööstus- ja transpordiõnnetused jm. Päästeameti tehnilise võimekuse paranemine aitab ohtlike ainete õnnetuste puhul vähendada ohtu inimeste elule ja tervisele ning ümbritsevale keskkonnale.

4. Loodusõnnetuste poolt tekitatud tagajärgede likvideerimise varustuse ja vahendite soetamine summas 3 774 000 krooni.

Projekti eesmärk on soetada Päästeametile looduse poolt tekitatud tagajärgede likvideerimise varustus ja vahendid, et luua loodusõnnetuste poolt tekitatud tagajärgede likvideerimiseks ja tekkivate kahjude minimaliseerimiseks piisav reserv kaasaegsetest päästevahenditest, seadmetest ja kaitsevahenditest. Projekti tulemusena paraneb valmisolek õnnetusteks, hädaolukordadeks ja tõuseb valmisolek loodusõnnetuste poolt tekitatud tagajärgede likvideerimiseks. Päästeameti tehnilise võimekuse paranemine aitab õnnetuste puhul tagada loodus- ja sh elukeskkonna säilimise.   
5. Keskkonnaalaste õnnetuste logistilise ja juhtimise võimekuse tõhustamiseks vajaliku varustuse ja vahendite soetamine ning infrastruktuuri väljaehitamine summas 60 770 988 krooni.

Projekti eesmärk on päästetööde logistilise ja juhtimisvõimekuse tõhustamine, selleks vajalike infrastruktuuride väljaehitamine, ning transpordivahendite ja sündmuskohal töö tagamiseks vajalike vahendite ja varustuse soetamine. Loodav universaalne logistiline ja juhtimisvõimekus tagab erinevatel keskkonnaalastel õnnetustel tööde efektiivse korraldamise. Keskkonnaalastel õnnetustel on logistilise võimekuse varustuse ja vahendite soetamise eesmärgiks luua piisav reserv kaasaegsetest päästevahenditest ja seadmetest ning nende hoolduse tagamiseks vajalikest vahenditest ja tingimustest. Projekti tulemusel luuakse võimalused suureulatuslike päästetööde läbiviimise kiirendamiseks, tööde efektiivsemaks korraldamiseks ning päästetöödele kaasatavatele isikutele minimaalsed vajalikud olmetingimused. Päästeameti tehnilise võimekuse paranemine aitab õnnetuste puhul tagada looduskeskkonna säilimise.        

6. Keskkonnaalaste õnnetuste lokaliseerimise ja likvideerimise varustuse ning vahendite soetamine summas 7 158 100,00 eurot.

Projekti eesmärk on tõsta Päästeameti valmisolekut ja võimekust keskkonnaalaste hädaolukordade ja õnnetuste lokaliseerimiseks ning likvideerimiseks. Kaasaaegne tehniline baas ja varustatus võimaldab hädaolukordade ning õnnetuste puhul suurendada päästestruktuuride valmisolekut ja võimekust teha eriliigilisi päästetöid ning vähendada päästetöödel õnnetuse likvideerimiseks kuluvat aega. Sellest lähtuvalt aitab päästestruktuuride tehnilise võimekuse paranemine kaasa õnnetuste korral looduskeskkonna säilimise tagamisele ja kahjude minimeerimisele


Toetuse saajaks ja projekti elluviijaks on Päästeamet, Raua 2, 10124 Tallinn.

Projekti koordinaator: 
Kaimar Koemets
Telefon: 552 3345
E-post: ...