Päästeameti ideesprint 2023

Esimene Päästeameti ideesprint toimus 20. aprillil 2023 Tallinnas (Palo Alto Club, Telliskivi 57)

Ideesprindi infotund on järelvaadatav siit. Esitlust saab vaadata siit

Ideesprindil osalevad teemad:

 • Mobiilse kriisiraadio loomine
 • ATeS väljakutsete vähendamine
 • Väljaõppe süsteem ohutusjärelevalve inspektoritele
 • Joatoru ja vooliku opereerimist lihtsustav kandeseade
 • Erinevate osapoolte vaheline veevõtukohtade andmehaldus
 • Tuleohutusteenuste pakkujate kvaliteedimärgise süsteemi
 • Sündmuse järgne psühholoogiline abi

Mida tähendab ideesprint?

Päästeameti Ideesprint 2023 on koosloome vorm, mille tulemusena tekib ühine vaade tõstatatud  probleemidele ja nende võimalikele lahendusideedele. Ideesprint on ühine aeg ja ruum, ühes läbimõeldud metoodika ja toetavate mentoritega kitsaskohtade ja lahenduste kallal töötamiseks.

Töö toimub 5-7 liikmelistes meeskondades, mis on soovituslikult võimalikult eriilmelised ja koondavad neid seotud osapooli, kes on või soovivad olla seotud tõstatatud probleemi lahendamisega.

Erinevate inimeste, nende teadmiste ja kogemuste kaasamine protsessi võimaldab sündida uutel tugevamatel võrgustikel, luua laiemat kandepinda probleemile ja töötada innovatiivsete lahenduste kallal.

Kes osalevad?

Osalema on oodatud kõik Päästeameti töötajad ja vabatahtlikud. Samuti võivad ideede esitajad vajadusel meeskondadesse kaasata häid koostööpartnereid ka Päästeameti väliselt.

Kuidas see käib?

Esimeseks sammuks on IDEEKORJE! Oodatud on teemad, probleemide lühikirjeldused, mille lahendamine vajab mitmete osapoolte ühist mõtlemist, aega ja süvenemist; teemad, mis täna ei ole lõpuni läbi mõeldud ja kus saab tegevuste tasandil sekkuda. 

  Teine samm on MEESKONDADE KOMPLEKTEERIMINE. Ideede esitamisel saab registreerida ka ideesprindil meeskonnas osalevad liikmed. Ideesprindile pääsevad vaid need ideed, mille juurde meeskonnad moodustuvad. Ühes meeskonnas saab olla 5-7 liiget. Juhul kui registreerub vähem liikmeid, teema Ideesprindile ei pääse. Eduka tulemuse saavutamiseks peavad kaasamisprotsessi olema kaasatud kõik teemaga seotud peamised sidusrühmad. Ühise lahenduse leidmine on keeruline, kui mõni osapool loobub arutelust, istudes vaikselt kõrval, või vastupidi, kui mõni osapool püüab koheselt sekkuda, et valmis kindlat seisukohta läbi suruda.

  Ideesprint

  Kolmas samm ongi IDEESPRINDIL osalemine! Päev, kus meeskonnad töötavad intensiivselt oma teemaga spetsiaalselt selleks väljatöötatud metoodika alusel, meeskondi toetavad mentorid. Vahekokkuvõtetes saab kuulda teiste meeskondade käekäigust. Päeva lõpetuseks jagab auhindu žürii!

  Neljas samm on mõtted TEOKS TEHA! Selle osas saab meeskond otsustada, kuidas ta edasi liigub - kas arenguprogrammi kaudu, iseseisvalt meeskonnana või võtab vastu hoopis ARO pakutava toe ideede edasiarendamiseks ja elluviimiseks.

  Mis meil sellest kasu on?

  • Aeg, ruum ja toetav metoodika nende teemade ja probleemide jaoks, mida igapäeva keskkonnas ja tööülesannete virr-varris aega käsitleda ei ole.
  • Mitmekesised meeskonnad, mis annavad käsitletavatele teemadele erinevaid vaatenurki, peegeldusi ja võimaldavad võtta arvesse võimalikult paljusid aspekte parimate lahenduste loomiseks.
  • Päeva lõpuks saab iga meeskond aru põhjalikult teemat ümbritsevast probleemistikust, esmased lahendusideed saavad kirjeldatud ning kokku lepitud tegevused edaspidiseks selle teema käsitlemisel.

  Ideesprinti viivad läbi: 

  Indrek Maripuu

  Indrek Maripuu

  Indrek on strateegia konsultant, moderaatori ja ärimudeli uuendaja. Indrek on üle 20 aasta aidanud erinevate sektorite organisatsioonidel oma ärimudelit ning tooteid ja teenused arendada. Indrek on nõustanud Põlva-, Tartu- ja Jõgevamaa tervise- ja turvalisuse nõukogusid, koolitanud nii Päästeameti kui Sisekaitseakadeemia meeskondi. 2019. aastal oli Indrek Päästeameti juhtide sügisseminari moderaator

  "Loometalgud on üritus, kus meeskonnaliikmed teevad suhteliselt lühikese aja jooksul ühise koostööpõhise pingutuse mõne nende jaoks olulise väljakutse lahendamiseks. See on ideaalne võimalus panna sisse uus käik!"


  Erkki Peetsalu

  Erkki Peetsalu

  Erkki on askeldanud Eesti meediamaastikul üle 30 aasta, omades kuhjaga kogemusi nii ajakirjanduse kui kommunikatsiooni valdkonnas – sisulooja, nõustaja, lektori, koolitajana. Tänu varasemale koostööle Päästeametiga üle-eestilise Teeme Ära talgupäeva raames on tal ka hea ettekujutus päästevaldkonna ennetustöö olemusest ja väljakutsetest.

  "Loometalgud on intensiivne arutelu- ja koostööformaat, mis peidab endas ootamatusi ning pakub alati huvitavaid tulemusi. Kuigi koosloomeprotsess võib vahel osutuda väljakutseks, on päästevaldkonna inimesed treenitud ootamatustega toime tulema ning seda põnevam on toetada Päästeameti loometalgutel uudsete lahenduste loomist."


  Taavi Karu

  Taavi Karu

  Taavi on 700 õpilasega Võru Kreutzwaldi Kooli direktor. Ta on kõikidel toimunud Võru- ja Tartumaa loometalgutel kohal olnud ja erinevaid rolle oma nahal järele proovinud.

  Ääremaal toimetades tunnetab ta igapäevaselt, millisteks juhtudeks ja olukordadeks tuleb ise või kogukonnaga valmis olla ja millal Päästeamet appi kutsuda.

  "Mentorina olen rahul, kui meeskond saab loometalgute käigus aru, mis probleemi nad lahendavad ja jõutakse selge ning konkreetse tegevuskavani- sammudeni, kuidas teemaga edasi minna"


  Siim Pütsepp

  Siim Pütsepp

  Siimu on alati huvitanud uued asjad ja teemad, millega teised ei tegele. Innovatsioon ei sünni kunagi "õhust", see on kahe või rohkema olemasoleva asja uudsel viisil kombineerimine. Kuid innovatsioon üksi maailma ei paranda, seda tuleb ka osata inimestele müüa. Olen oma elust olnud kolm kuud kaitseväe parameediku väljõppe raames kiirabis praktikal. 17 aastasele poisile oli see silmi avav kogemus.

  “Minu jaoks on loometalgute suurim väärtus võimalus ettevõtetel avastada uusi sümbioose juba olemasolevate võimaluste vahel.”


  Küsimused ja mõtted:
  Aira Udras
  ...
  +372 518 7458