JATE projekt

JATE projekt on piiriülese koostöövõimekuse arendamine, et ühiste päästejõududega reageerida ning tegutseda raskendatud tingimustes.

JATE puhul on tegemist Valga-Valka JRC (Joint Rescue Capacity 2010-2012) jätkuprojektiga. Eelmise projekti kaudu rahastati Valga uue päästehoone ehitamist ning soetati Valka komandosse uut päästetehnikat.

Projekti raames otsivad Läti Riiklik tuletõrje ja päästeteenistus ning Eesti Päästeamet võimalusi, et parandada esmast reageerimisvõimekust naaberriikide äärealadel juhtuvatele päästesündmustele. Eesmärgiks on vähendada reageerimisaega ja arendada võimekust piirkondades, kuhu juurdepääs on raskendatud või piiratud ja puuduvad tulekustutamiseks vajalikud veevarud. Piirialadel on peamisteks koostööd nõudvateks juhtumiteks kulupõlengud, maastikutulekahjud, turbaväljade põlengud ja metsatulekahjud.

Elanike hooletu ja tuleohutusnõuetega mittearvestav käitumine põhjustab sageli tulekahjusid looduses. See toob kaasa ohtu ja piiriülest mõju keskkonnale, inimestele ja varale. 2012. aasta statistika kohaselt registreeriti Lätis Vidzeme regioonis ning Eestis lõuna regioonis vastavalt 295 ja 120 rohumaade kulupõlengut. Tulekahjud hõlmasid suuri maa-alasid ning tuli levis mitmetele hoonetele.

Eesti ja Läti päästetöötajatele kavandatakse projektiga ühiseid koolitusi ning treeningõppusi, et parandada koostööd tulekahjude kustutamisel. Lisaks projekti partnerite vahelise koostöö edendamisele näeb projekt ette Eesti poolele tulekahjudele reageerimise varustuse soetamise ning Läti poolele Valka linna uue komandohoone ehitamise.

Projekti eelarve on kokku 3 047 560.59 EUR, millest Euroopa Regionaalarengu Fondi toetus moodustab 1 199 996.16 EUR. Projekti kestvus on 24 kuud.

Eesti – Läti programm (www.estlat.eu), mis viiakse ellu vastavalt Euroopa territoriaalse koostöö põhimõtetele ning see toetab piiriülest koostööd. Eesti – Läti programmi finantseerivad Euroopa Regionaalarengu Fond (ERF), Läti Vabariik ja Eesti Vabariik.

Eesti – Läti programm toetab projekte, mis edendavad piirialade (Kurzeme, Vidzeme, Riia ja Pierīga regioonid Lätis ning Hiiu, Jõgeva, Lääne, Põlva, Pärnu, Saare, Tartu, Valga, Viljandi ja Võru maakonnad Eestis) omavahelist koostööd. Igasse projekti peab olema kaasatud vähemalt üks asutus või ettevõte Eestist ja üks Lätist.

Projekti koordinaator:
Kaimar Koemets
Telefon: 552 3345
E-post: ...