Vabatahtlikud

Ühisvalveteenistus

Vabatahtlikul päästjal on võimalik osaleda kutselise komando töös. Seda nimetatakse ühisvalveteenistuseks (edaspidi ÜVT). ÜVT tähendab seda, et vabatahtlik päästja osaleb kutselise komando valveteenistuses.

ÜVT eesmärk on kutseliste ja vabatahtlike päästjate koostöö tõhustamine ja parema päästevõimekuse tagamine. Samuti vabatahtlikele päästjatele päästetöö alase vilumuse andmine ja oskuste kinnistamine vaatlus- ja osaluspraktika kaudu.

Vabatahtlik ühisvalveteenistuses

ÜVT raames vabatahtlik päästja:

  • osaleb oma pädevuse ja oskuste piires kõikides komando ja päästemeeskonna tegevustes
  • allub valves olles meeskonnavanemale/rühmapealikule ja päästetöö korral päästemeeskonna vanemale samadel alustel kutseliste päästjatega
  • järgib kõiki komando töökorralduse ja päästetööga seotud reegleid
  • kannab nõuetekohast eri- ja kaitseriietust