Juhendmaterjalid

Vastavalt kemikaaliseadusele § 32 tuleb Päästeametile kooskõlastamiseks esitada üld-, eri- või detailplaneering (edaspidi planeering) ja ehitusprojekt:
 1) uue käitise asukoha valikul;
 2) olemasoleva käitise tegevuse laiendamisel või tootmise suurendamisel, kui selliseks tegevuseks on vaja algatada planeering või muuta seda või anda ehitusluba;
 3) ohtliku ettevõtte ja suurõnnetuse ohuga ettevõtte ohualasse jääva maa-ala planeerimisel või sinna ehitise kavandamisel.

Päästeamet on koostanud metoodika, millest lähtuda kemikaaliseaduse § 32 rakendamisel. Käesolev metoodika on abivahend planeeringute ja ehitusprojektide osas otsuse tegemiseks, kuna ehitatav ehitis, asjakohasel juhul ka ehitamine, peab olema kooskõlas ehitise asukohaga seonduvate kitsenduste ja planeeringuga. Ohualasse planeerimise, suurõnnetuse ohuga või ohtliku ettevõtte rajamisel ning olemasolevates muudatuste tegemise korral (juhul, kui suureneb risk) on tegemist kitsendustega (ehitusseadustik § 12 lõige 2).

Ruumilise planeerimise käsiraamat annab ülevaate planeerimise protsessist ja Päästeameti rollist tuues põhimõtted, millega planeerimisel arvestada. Käsiraamat on mõeldud Päästeameti ruumilise planeerimisega kokkupuutuvatele valdkondade spetsialistidele (kriisireguleerimine, tuleohutus ja päästetöö). Saamaks ülevaadet Päästeameti rollist ja planeeringute menetlemisel aluseks olevatest põhimõtetest, on käsiraamat kasulik materjal ka planeeringu koostamise korraldajatele ja planeerijatele.

Käsiraamatu esimene peatükk tutvustab lühidalt ruumilise planeerimise erinevaid etappe, sealhulgas ka keskkonnamõju strateegilist hindamist kui olulist osa ruumilises planeerimises ning planeeringute lugemist. Teises peatükis on selgitatud seadustest tulenevat Päästeameti rolli nii planeeringute kui keskkonnamõju strateegilise hindamise osas. Kolmas peatükk toob ära Päästeameti põhimõtted keskkonnamõju strateegilise hindamise vajalikkuse osas seisukoha andmisel, keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi osas seisukoha andmisel, keskkonnamõju hindamise aruande osas seisukoha andmisel ja erinevate planeeringuliikide kooskõlastamisel.

  • Harju maakonna riskid ja soovitused nendega toimetulekuks (vene keelse faili leiad siit!)
    Hädaolukorrad võivad ohustada inimeste elu ja tervist, kahjustada oluliselt keskkonda, tekitada häireid elutähtsa teenuse toimimises või tekitada suurt varalist kahju. Seega on hädaolukorras oluline elanikkonna valmisolek ja õige käitumine.
    Käesolev inforaamat kirjeldab Harju maakonnas enam ettetulevaid riske ja annab soovitusi nendega toimetulekuks.