Päästeala noorteringid

Viimati uuendatud 29.04.2016

Päästealane noortering on mõeldud kõigile 7.- 19.aastastele noortele õppeväliseks tegevuseks, kus noored omandavad päästealased teadmised ja oskused, et erinevaid ohuolukordi ennetada ning nende korral teadlikult käituda.

Päästeala noorteringis osaleja:

  • oskab ennetada tuleohtu, tegutseda tulekahju puhkemisel ning kasutada esmaseid tulekustutusvahendeid;
  • teab erinevate veekogudega kaasnevaid ohtusid, oskab märgata hädasolijat vees ning õigesti tegutseda;
  • on tuttav Häirekeskuse tööga ning teab, kuidas hädaabinumbrile helistada ja abilistele teed juhatada;
  • teab esmaabiosutamise ohte ja oskab rakendada peamisi esmaabivõtteid;
  • tunneb kodukeemia märgistust, teab elektriga seonduvaid ohte ning märkab looduses varitsevaid riske;
  • oskab ohutult liigelda ning kasutada turvavarustust;
  • oskab ära tunda ohtliku eseme ning õigesti käituda selle leidmise korral;
  • on füüsiliselt aktiivne ja tervislike eluviisidega.

Noorteringi tööd korraldab ringi juhendaja koostöös mittetulundusühingu, Päästekeskuse ja koostööpartneritega.

Pääste noortering tegutseb komando või vabatahtliku päästeseltsi ruumides, nende puudumisel kasutatakse muid üldkasutatavaid kohaliku omavalitsuse ruume.

Päästeala noortering tegutseb regulaarselt ja järjepidevalt alates oktoobrist kuni mai lõpuni vähemalt 1,5 tundi nädalas või 6 h kuus. Noorteringides õpitakse läbi aktiivse tegevuse. Meie tegevuste nimekiri on pikk - tutvume päästesüsteemiga ja päästjate varustusega, õpime käsitlema tulekustutit; proovime läbi, mis reaktsiooni võivad vallandada erinevate ainetega tule kustutamine; tutvume demineerijate tööga, räägime veeohutusest, külastame Häirekeskust, harrastame tuletõrjesporti, matkame, mängime läbi erinevaid ohusituatsioone, orienteerume. Päästenoortel on võimalus osaleda erinevatel võistlustel ka välismaal.


Optimaalne noorte arv ringis on ühe juhendaja korral 12. Noore arenemine ringis ning teemade käsitlus toimub koolitusprogrammi alusel. Iga-aastase tegevuskava koostab noorteringi juhendaja vastavalt osalejate oskustele, teadmistele ja soovidele. Ringitöös kasutatakse nii teoreetilisi kui praktilisi õppemetoodikaid. Juhendaja koostab noorteringis osalejate kohta nimekirja ning peab nende osalemise kohta päevikut.


Üks kord aastas toimub noorpäästjatele regionaalne lõpulaager, kus hinnatakse osalejate teadmisi ja oskusi ning antakse neile omandatu kohta tagasisidet. Samuti on võimalus noorpäästjatel osaleda üleriigilises päästeala noortelaagris.


Kui oled huvitatud pääste noorteringide tegevusest tutvu üle-Eesti tegutsevate noorteringide asukohtadega ja võta juhendajaga julgelt ühendust! Kui sinu kodu lähedal ei asu ühtegi pääste noortering, räägi sellist kohalikus päästekomandos või noortekeskuses. Samuti saad küsida lisainfot aadressil: tiina.laube[ät]rescue.ee

Noorteringid ja kontaktid