Kodukeskkonna vigastusriskide projekt

Päästeamet viib ellu EMP ja Norra finantsmehhanismide 2014-2021 programmi projekti „Kodukeskkonna vigastusriskide hindamise ja vähendamise metoodika loomine ja piloteerimine ning seda toetavad tegevused“.

Kodudes toimuvad õnnetused tekitavad riigile suurt haiguskoormust, samuti hukkub arvestatav hulk inimesi just kodus saadud vigastuste tõttu. Tänasel päeval on endiselt tegevused ametkondade vahel killustunud, andmevahetus süstematiseerimata ning osade vigastusliikide ennetamisega praktiliselt ei tegeleta. Kuigi kodusid külastavad ja riskirühmadega tegelevad mitmed osapooled, puudub ühtne lähenemine riskide hindamiseks ja andmete vahetamiseks. Ühtse lähenemisviisi loomine aitaks suuremal määral ära hoida vigastusi ja vigastussurmi ning lisaks seeläbi vältida kulutusi sündmustele reageerimisele ja ravile. Kodukeskkonnas toimuvad sündmused ja nendest põhjustatud vigastused ei koorma ainult haigekassa eelarvet, vaid nõuavad ka olulist ressurssi teistelt ametkondadelt.

Projekti otsene eesmärk on koduohutuse vigastusriskide vähendamisega kokkupuutuvate ametkondade ja kohalike omavalitsuste ühtse kodukeskkonna vigastusriskide hindamise ja vähendamise metoodika loomine, erilise tähelepanuga kuni 4-aastastele lastele, vanemaealistele ja erivajadustega inimestele ning erinevate osapoolte vahelise andmevahetuse, tööprotsesside ja töövahendite loomine ja piloteerimine.

Projekti käigus piloteeritakse loodud metoodikat ja töövahendeid 18 meeskonna abil neljas kohalikus omavalituses: Tartu linn, Lüganuse vald, Saue vald ja Muhu vald. Meeskonnad moodustatakse kohaliku omavalitsuse ja teiste asutuste töötajatest (päästeametnikud, sotsiaaltöötajad, lastekaitsetöötajad, politseinikud, pereõed, ämmaemandad jt), kes puutuvad kokku kodukülastustega.

Projekti tulemusena soovitakse parendada ametkondade vahelist koostööd kodukeskkonna vigastusriskide ennetamisel ning luuakse ühtne lähenemine riskide hindamiseks ja andmete vahetamiseks. Samuti parandatakse laiemalt inimeste teadlikkust kodukeskkonna turvalisusest ja riskide ennetusviisidest.

Projekti abikõlblikkuse periood: 01.09.2021-31.08.2023

Projekti tegevused:

Infomaterjalid: 


2. märtsil 2023 Tartus toimunud seminari ettekanded: 

6.06 ja 13.06 toimunud seminaride ettekanded: 

Lõpukonverents on järelevaadatav siit.

Lisainfo ja küsimused: Janika Usin, päästeameti ennetusosakonna juhataja, ...

Norway Grants logo
Projekti tegevusi toetatakse EMP ja Norra finantsmehhanismide 2014-2021 programmist „Kohalik areng ja vaesuse vähendamine“.