Õnnetusest teavitamine

Suurõnnetuse ohuga ettevõtte ja ohtliku ettevõtte käitaja teavitab viivitamatult Häirekeskust (112) kemikaali käitlemisega kaasnenud keskkonnareostusest või õnnetusest. Häirekeskus edastab teabe õnnetusega kaasnenud keskkonnahäiringu puhul Keskkonnainspektsioonile ja ohtlikus ettevõttes või suurõnnetuse ohuga ettevõttes toimunud õnnetuse puhul Tehnilise Järelevalve Ametile.

Suurõnnetuse ohuga ettevõtte ja ohtliku ettevõtte käitaja peab õnnetuse korral tagama õnnetuse mõjupiirkonda jäävate inimeste kohese teavitamise õnnetusest ja käitumisjuhistest. Õnnetusest teavitamiseks kasutatav varajase hoiatuse süsteem peab vastama käitisest lähtuvale ohule ning tagama õnnetuse korral kõigi ohustatud inimeste teavitamise.

Pärast õnnetust tuleb ohtlikul ettevõttel ja suurõnnetuse ohuga esitada Päästeametile, Tehnilise Järelevalve Ametile ja kohalikule omavalitsusele täpsem teave õnnetuste asjaolude kohta.

Nõuded sellele teabele on toodud majandus- ja taristuministri 02.02.2016.a määruses nr 18 „Nõuded ohtliku ja suurõnnetuse ohuga ettevõtte kohustuslikele dokumentidele ja nende koostamisele ning avalikkusele edastatavale teabele ja õnnetusest teavitamisele1“ §-s 8.