Päästetehnika soetamine keskkonnaõnnetustele reageerimiseks

Projekti eesmärk on soetada Päästeametile kaasaegne multifunktsionaalne päästetehnika, misläbi tõuseb keskkonnahädaolukordadele reageerimise võimekus likvideerida samaaegselt kuni 600 ha suuruseid ulatuslikke metsa- ja maastikupõlenguid neljas piirkonnas ning seeläbi vähendada neist hädaolukordadest tulenevaid kasvuhoonegaaside heitkoguseid, välisõhu saastumist ning riske inimeste tervisele.

Projekti raames soetab Päästeamet metsa- ja maastikupõlengute likvideerimisvõimekuse suurendamiseks vähemalt 83 uut multifunktsionaalset päästesõidukit ja 14 paakkonteinerit. Soetatava päästetehnika multifunktsionaalsus võimaldab neid kasutada lisaks metsa- ja maastikupõlengutele ka muude keskkonnaõnnetuste ning hädaolukordade korral päästetöö tegemiseks, kinnitatud hädaolukordade riskianalüüsides nimetatud meetmetest lähtuvalt.

Projekti tulemusena suureneb Päästeameti metsa- ja maastikupõlengute likvideerimisvõimekus.

Riigile kuuluv sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) toetab Päästeametit keskkonnaõnnetustele reageerimiseks vajaliku tehnika soetamisel 27 760 000 euroga.  Toetusrahast 85% ehk 23 596 000 eurot tuleb Ühtekuuluvusfondist ning 15% riikliku kaasfinantseeringuna.

Keskkonna-hädaolukordadeks valmisoleku tagamise infrastruktuuri arendamise toetusmeetme töötas välja Siseministeerium.

Toetuse saajaks ja projekti elluviijaks on Päästeamet, Raua 2, 10124 Tallinn.

Päästeameti poolne kontaktisik on Päästetööde osakonna juhataja Martin Lambing (telefon: 628 2070; e-post: ...). Projekti koordinaator on Kaimar Koemets (telefon: 552 3345, e-post: ...).