Päästetööd

Päästetööde valdkond tagab valmisoleku päästetöödeks ning teeb ja juhib neid. Selleks on vaja palju inimesi ja tehnikat. Kavandame päästeressurssi, nt määrame komandode asukohad ja hindame nende päästevõimekust, koolitame inimesi, analüüsime teenuseid ja arendame neid.

Valmisolek

Ööpäev läbi on päästetöödeks valmis üle 350 inimese üle Eesti. Meil on 72 riiklikku komandot ning üle 100 vabatahtliku päästekomando.


Reageerimine

Reageerime ühtsetel alustel neljaks tasandiks ja neljaks astmeks jagatud süsteemina. Tasandid näitavad päästevõimekust ja –ressursse, astmed hindavad päästesündmuse keerukust. I astme sündmusele reageerib häirekeskuse korraldusel üks päästemeeskond, II, III ja IV astme sündmusele vastavalt rohkem. Valdav osa sündmusi nõuab ühe või mõne päästemeeskonna abi. Kõrgendatud astme reageerimist ja päästetöid väga paljude meeskondadega on Eestis õnneks suhteliselt vähe. Arusaadavalt esitab suurem arv osalevaid meeskondi ka juhtimisele suuremaid väljakutseid. Ka meie juhtimismudel on neljatasandiline.


I tasand komandod. Eestis on kokku 72 eri suuruse ja võimekusega komandot. Komandovõrgustik katab riiki nii, et päästeabi jõuaks kohale võimalikult ruttu. 93% Eesti elanikke saab elupäästvat abi hiljemalt 15 minuti jooksul. Päästetöö esimest tasandit juhib meeskonnavanem. Vajaduse korral suudab ta koordineerida ka mitme päästemeeskonna tööd.


II tasand korrapidamisgrupid. Eestis on kokku 12 korrapidamisgruppi. Igas valvab pidevalt korraga üks päästeteenistuja. Tema ülesanne on juhtida keerulisemat päästesündmust. Päästeterminites nimetame neid operatiivkorrapidajateks. Enamikel keerulisematest päästesündmustest juhib operatiivtasandit üks või mitu korrapidajat.


III tasand regiooni vastutav korrapidaja. Igas neljast päästekeskusest on ööpäevavalves regiooni vastutav korrapidaja ja tema abi. Korrapidaja ülesanne on tagada üldine operatiivvalmisolek ühe päästekeskuse piires. Suurõnnetuste korral koordineerib või juhib ta päästetöid ja taotleb lisaressursse nii päästeametist kui teistelt ametkondadelt.


IV tasand päästeameti operatiivkorrapidaja. Ööpäevavalves on ka päästeameti operatiivkorraldaja. Selle tasandi korrapidaja peab tagama operatiivvalmisoleku riigis. Suurõnnetuste korral jagab ta päästekeskuste vahel ressurssi, taotleb abi teistelt ametkondadelt, osaleb kriisisuhtluses, küsib abi välisriikidest ja võtab seda vastu ning koordineerib ja vajaduse korral juhib suuremahulisi päästetöid.