Safe coast and sea in Latvia and Estonia "SAFE SEA"

Koostöös Läti partneritega, osaleb Päästeamet projekti „Safe coast and sea in Latvia and Estonia „SAFE SEA”” elluviimisel, mida rahastatakse Eesti-Läti programmi 2014-2020 toel.

Projekti eesmärgiks on tõsta oluliselt Päästeameti naftareostuskorje võimekust erinevate keskkonnareostuste kiireks ja professionaalseks likvideerimiseks. Projekti raames on kavandatud soetada naftareostuskorje varustus ning koostata koolitus- ja treeningprogrammid ning  läbi viia reostuse alased koostööõppused. Projekti tulemus aitab tõsta naftareostuskorje võimekust ja reageerimisekvaliteeti naftaproduktide likvideerimisel rannikureostuse korral Saaremaa piirkonnas. Projekti tulemusena paraneb Eesti reostustõrje lokaliseerimise ja likvideerimise võimekus, sündmusele reageerimise aeg, Eesti ja Läti koostöö ning infovahetuse läbi ka valmisolek õnnetusteks.

Projekti juhtparneriks on Lätist Kurzeme Planning Region. Projekti partneriks on Läti poolelt Läti Riiklik tuletõrje ja päästeteenistus ja selles osalevad veel ka Kurzeme piirkonna omavalitsused. Eesti poolelt osalevad projektis Päästeamet, Eesti Väikesadamate Arenduskeskus ning koolitustele ja õppustel kaasatakse ka Saaremaa väikesadamate, omavalitsuste, maavalitsuse ja PPA esindajad.

Projekti eelarve on 547 815.20 EUR, millest Päästeameti osa moodustab 174 100 EUR. Euroopa Regionaalarengu Fondi toetus moodustab 15% projekti abikõlbulikest kuludest summas 465 642,92 EUR. Projekti kestvus on 20 kuud ning projekti elluviimise perioodiks on planeeritud 01.05.2017 - 31.12.2018.

Eesti – Läti programm (www.estlat.eu), mis viiakse ellu vastavalt Euroopa territoriaalse koostöö põhimõtetele ning see toetab piiriülest koostööd. Eesti – Läti programmi finantseerivad Euroopa Regionaalarengu Fond (ERF), Läti Vabariik ja Eesti Vabariik.

Eesti – Läti programm toetab projekte, mis edendavad piirialade (Kurzeme, Vidzeme, Riia ja Pierīga regioonid Lätis ning Hiiu, Jõgeva, Lääne, Põlva, Pärnu, Saare, Tartu, Valga, Viljandi ja Võru maakonnad Eestis) omavahelist koostööd. Igasse projekti peab olema kaasatud vähemalt üks asutus või ettevõte Eestist ja üks Lätist.

Päästeameti poolne kontaktisik on päästetöö osakonna planeerimise talituse juhataja Häli Allas (e-post: ...; telefon: 628 2031).

Projekti koordinaator on Kaimar Koemets (e-post: ...; telefon: 552 3345).

See veebileht väljendab autori vaateid. Programmi korraldusasutus ei ole vastutav selle eest, kuidas seda infot võidakse kasutada.