Teenused

Ehituskontrolli teenus

Haldusmenetluse raames hinnatakse planeeringute, ehitusprojektide ning ehitiste ja toodete nõuetele vastavust ning vastavust kooskõlastatud projektile ja kehtivatele tuleohutusnõuetele. Teostatakse riikliku sundi tuleohutusnõuete täitmise tagamiseks. Projekteerimise, ehitamise jms aluseks olevate kehtivate õigusaktide, normide ja standardite täiendamine.

Ekspositsioonide teenus

Eesti päästevaldkonna ajaloo tutvustamine läbi muuseumi püsiekspositsiooni, hooajaliste näituste ja väljapanekute erinevatel üritustel. Teenuse raames luuakse interaktiivseid lahendusi eesmärgiga tõsta külastajate tuleohutusalast teadlikkust  ja anda ohutusalaseid käitumisoskusi ning pakkuda võimalust kogemuse kaudu tutvuda päästetööga läbi ajaloo kuni tänapäevani.  

Elanikkonna hädaolukorraks valmisoleku teenus

Tagatakse Eesti elanikkonna teadlikkuse, hoiakute ja käitumise paranemine läbi hädaolukorra käitumisjuhiste ning fookusgruppide koolitamise. Kaasatakse koostööpartnereid (sh vabatahtlikud, KOV-d jne) teenuse eesmärgi elluviimisele.

Elanikkonna plahvatusohutuse teadlikkuse teenus

Teenuse raames tegeletakse elanikkonna plahvatusohu teadlikkuse tõstmisega vastavalt seatud teenuse eesmärgile, valides selleks sihtgrupile sobivaima protsessi: koolitus, teavitus, nõustamine.

Elanikkonna tuleohutuse teadlikkuse teenus

Teenuse raames tegeletakse elanikkonna tuleohutuse teadlikkuse tõstmisega vastavalt seatud teenuse eesmärgile, valides selleks sihtgrupile sobivaima protsessi: koolitus, teavitus, nõustamine.

Elanikkonna veeohutuse teadlikkuse teenus

Teenuse raames tegeletakse elanikkonna veeohutuse teadlikkuse tõstmisega vastavalt seatud teenuse eesmärgile, valides selleks sihtgrupile sobivaima protsessi: koolitus või teavitus.

Hädaolukorra riskihalduse teenus

Tagatakse Päästeameti vastutusalas oleva päästesündmuse hädaolukorra riskianalüüsi koostamine ja ajakohastamine.Tagatakse hädaolukorra riskianalüüsist tulenevate ennetus- ja leevendusmeetmete kohandamine muutuvatele ohtudele ja riskidele vastavaks. Koordineeritakse Päästesündmuse hädaolukorra lahendamise plaanide koostamist.

Hädaolukorraks valmisoleku teenus

Tagatakse Päästeameti ja koostööpartnerite isikkoosseisu teadmiste, oskuste ja kogemuste suurendamine tasemele, mis on vajalik tõhusaks Pääste juhitavate hädaolukordade lahendamiseks, sh koostöö ja üksteise mõistmise paremaks sujumiseks. Tagatakse Päästeameti vajadustele vastav valmisoleku platvorm (regulatiivne raamistik, töökeskkonnad ja -vahendid) hädaolukordade tulemuslikuks lahendamiseks.

Keemia- ja kiirgusohu kõrvaldamise teenus

Keemia- ja kiirgusohu avastatamine, leviku tõkestatamine ja kõrvaldamine.

Keemiapääste teenus

Võimekus reageerida ohtlike ainetega seotud päästesündmustele kasutades nii põhimeeskonda kui ka erivarustust ja -väljaõppega meeskondi.

Kemikaaliohutuse kontrolli teenus

Tagatakse järelevalve suurõnnetuse ohuga ettevõtetes, et hoida ära suurõnnetused, leevendada õnnetuse korral tagajärjed ja teavitada avalikkust. Samuti osaletakse rahvusvahelises kemikaaliohutuse alases koostöös.

Kriisikommunikatsiooni teenus

Valmisolek ja võimekus avalikkuse teavitamiseks päästesündmuse ja pääste juhitava hädaolukorra korral, et vähendada ohtu inimeste elule, tervisele, varale ja keskkonnale.

Kõrgustest päästetöö teenus

Päästetööde tegemise võimekus kõrgustest: kasutades käsiredeleid kuni 10 meetri kõrguselt ning kasutades redel- või tõstukauto varustust kuni 54 meetri kõrguselt.

Lahingumoona ohu kõrvaldamise teenus

Tagatakse pommigruppides ühtlane võimekus ja valmisolek  lahingumoona ja lõhkematerjali ohuga seotud sündmustele reageerimiseks ja ohu kõrvaldamiseks, samuti ennetustöö. Esmatähtsaks peetakse ohutust ja säästlikku suhtumist looduskeskkonda.  Koostöö rahvusvaheliste- ning riigisiseste partnerorganisatsioonidega erialaste kogemuste ja oskusteabe vahetamiseks.

Maastikutulekahju kustutustöö teenus

Maastiku (mets, kulu, pinnas, muu looduslik materjal) kustutamise võimekus kuni 1500m pikkusel tulejoonel, erinevateks olukordadeks on olemas erivahendid ja -tehnika.

Naftareostuskorje teenus

Naftaproduktide reostuste likvideerimine nii maismaalt, ranniku- ja kaldaalalt ning siseveekogudelt, samuti lekete sulgemine või naftaproduktide ümberpumpamine.

Nööripääste teenus

Võimekus päästa inimesi kuni 50 meetri sügavuselt ja kõrguselt.

Piiriülese päästetöö ja humanitaarabi teenus

Tagatakse  Eesti Päästemeeskonna (EDRT – Estonian Disaster Relief Team) liikmete teadlikkuse, oskuste ja kogemuste  parandamine tasemele, mis on vajalik kvaliteetseks piiriülese päästeabi või ekspertide andmiseks rahvusvaheliste hädaolukordade lahendamiseks. Tagatakse EDRT elanikkonnakaitse moodulitele ja ekspertidele nii siseriiklikele kui ka rahvusvahelistele nõuetele vastav „valmisoleku platvorm“ (regulatiivne raamistik, kaasaegne varustus ja töövahendid) rahvusvaheliste hädaolukordade tulemuslikuks lahendamiseks. Tagatakse Päästeameti piiriülese abi vastuvõtmise ja andmisega seotud  lepete ning regulatsioonide  loomine, mis võimaldab tõhusaimal viisil kaasuda või olla kaasatud hädaolukordade lahendamisse.

Pommi- ja plahvatusohu kõrvaldamise teenus

Ennetatakse, selgitatakse välja ja kõrvaldatakse pommi- ja plahvatusoht. Juba toimunud plahvatuse korral tagatakse edasine ohutus ja abistatakse menetlevat asutust. Teenuse raames tagatakse ühtlane võimekus ja valmisolek demineerimisalastel väljakutsetel lõhkeainete olemasolu kontrollimiseks ja tuvastamiseks.

Päästetöö baasteenus

Tulekahjude kustutustööd (s.h hingamiskõlbmatus keskkonnas); päästetööd liiklusavarii korral; abitus seisundis inimes(t)e päästmine; ohu kõrvaldamine päästesündmuse ennetamiseks; abitus seisundis looma/linnu päästmine eluohtlikust olukorrast; kannatanule esmaabi andmine professionaalse meditsiinilise abi saabumiseni; inimeste evakueerimine ohualalt.

Tulekahjude menetlemise teenus

Teenuse osutamise kaudu kogutakse tehnilist ja käitumuslikku informatsiooni tulekahjude tekkepõhjuste kohta ja tehakse selgitustööd edasiste juhtumite vältimiseks. Tulekahjude menetlemine hõlmab tekkepõhjuse ja tulekahju puhkemise asjaolude väljaselgitamist, andmete dokumenteerimist ja süstematiseerimist. Menetlemise käigus teostatakse järelevalve- ja süüteomenetlust, väljastatakse tulekahju-sündmusega seotud teavet ja osaletakse asjatundjana teiste ametkondade menetlustes.

Tuleohutuse kontrolli teenus

Kontrollitakse tuleohutusnõuete täitmist ehitistes. Kontrolli teostatakse ohuprognoosi ning avalduste alusel ja tuleohutusnõuete täitmise tagamiseks kasutatakse haldus- ja väärteomenetlust ning rakendatakse riiklikku sundi. Teenusega seotult on ehitise valdajal võimalus esitada enesekontrolli tuleohutusaruandeid e-teenuste keskkonnas.

Tuleohutusteenuste kontrolli teenus

Koostöös erinevate osapooltega teostatakse järelevalvet tuleohutusalaste teenuste ja tuleohutuse tagamiseks kasutatavate toodete üle. Tagatakse tuleohutusteenuste ja tuleohutuse tagamiseks kasutatavate toodete tuleohutusnõuetele vastavus.

Vabatahtlike kaasamise teenus

Vabatahtlikud kaasatakse päästeala tegevustesse ja eesmärkide saavutamisse. Aidatakse kaasa vabatahtlikuna kaasalöömise tahte suurenemisele ning kaasalöömise võimaluste mitmekesisemaks muutumisele. Luuakse eeldusi selleks, et kaasatud vabatahtlikud oleksid koolitatud ning optimaalselt rakendatud.

Vahtkustutustöö teenus

Vahtkustutusvõimekus põlevvedelike ja tahkete ainete põlengute korral. Päästesündmusel või selle ohu korral on vahtkustutustöö läbi viidud kiirelt ja oskuslikult.

Varingupääste teenus

Päästetööde tegemise võimekus varinguõnnetusel. Reageeritakse nii põhiautode ja -meeskondadega kui ka erivahendite ja -väljaõppega meeskondadega.

Veealuse demineerimistöö teenus

Tagatakse pommigruppide tuukrimeeskondades ühtlane võimekus ja valmisolek veealusteks demineerimistöödeks, et selle käigus kõrvaldada lahingumoona- ja plahvatuse oht. See sisaldab komplekstegevust alates demineerimissündmuse juhtimisest, ohuallika identifitseerimisest, kuni selle ohutuks tegemiseni, likvideerimiseni vee all või veest väljatõstmiseni ja likvideerimiseni spetsiaalses hävituskohas.

Veepääste teenus

Võimekus päästa inimesi nii siseveekogudest kui ka merest (paadi ja eriväljaõppega meeskonnaga kuni 1 meremiili kaugusel rannast 2m kõrguse lainekõrguse korral).