Ida päästekeskus kontrollib kortermajade tuleohutust

Sel nädalal kontrollib Ida päästekeskus Ida- ja Lääne-Virumaal tuleohutusnõuete täitmist kortermajade ühiskasutatavatel pindadel. Ohutusnõuete järgimisega saab iga vastutustundlik inimene ise kõige paremini enda ja oma naabrite heaolu ja turvalisuse ees seista.

Tuleõnnetused saavad kõige sagedamini alguse kodust. Kortermajas, kus elab lähestikku mitmeid leibkondi, on tuleõnnetuste ennetamisel ühtviisi oluline see, et oma kohustusi täidaksid nii korteriühistu kui kõik korteriomanikud.

„Pöörame rohkem tähelepanu piirkondadele, kuhu me varem nii palju jõudnud ei ole, kui sooviksime ja kindlasti ka neile, kus varasemate kontrollide põhjal on mõistlik uuesti käia“, ütles Ida päästekeskuse ohutusjärelevalve büroo juhataja Marti Siim.

Ida päästekeskuse ohutusjärelevalve inspektor Raili Lanno rõhutas, et kontrollimisel pööravad inspektorid tähelepanu kõigepealt sellele, et trepikojad ja keldrite üldkasutatavad pinnad oleksid asjadest puhtad.

„Korterelamul on üldjuhul evakuatsiooniks mõeldud üks trepikoda, mis peab olema kergesti läbitav ja puhas. Väljumisteele jäävad uksed peavad olema võtmeta avatavad, et elanikud ei jääks lõksu ning saavad ohutult hoonest väljuda“, selgitas Raili Lanno.

Inspektorite hinnangul oli eelmisel aastal Virumaal kõige enam probleeme evakuatsiooniga ehk kortermajast ohutult välja pääsemisega, kuid õnnetuse puhul on just ohutult majast välja saamine kõige olulisem.

Suurim murekoht on jätkuvalt trepikodades hoitavad lapsevankrid, jalgrattad, potililled ja vana mööbel, mis majast väljumisel takistusteks saavad ning tekitavad põlema süttimisel suitsu, mis jätab majaelanikud korteritesse lõksu.

Samuti takistavad trepikojas hoitavad asjad abistajaid. Näiteks kiirabi töötajaid või päästjaid, kes niigi kitsastes oludes kannatanut transportivad. On ülilmalt oluline mõista, et korterelamul on üldjuhul evakuatsiooniks mõeldud ainult üks trepikoda, mida kõik majas viibijad ohu korral kasutavad.

Ohutuse aabits korteriühistutele

Kortermajade trepikojad, koridor peab olema kergesti läbitav ja seal ei ladustata põlevmaterjale. Lapsevankri, jalgratta, muude asjade kortermaja trepikodades hoidmine tundub küll praktiline ja mugav, kuid on ohtlik ja tuleohutusnõuetega vastuolus, sest tulekahju korral saab sellest takistus hoonest välja pääsemisel.

Väljumisteele jäävad uksed peavad olema võtmeta avatavad, et elanikud ei jääks lõksu ja saavad ohutult hoonest väljuda.

Trepikotta ei rajata panipaiku, puhke- ja muid ruume.

Keldri- ja pööningukorrustel saab korraldada koosolekuid, kui ruumid on selleks projekteeritud ja tuleohutusnõuetega kooskõlas. On oluline mõista, et reeglina on pööningu- ja keldrikorrustel samuti ainult üks väljapääs ning seetõttu ei ole need mõeldud ka inimeste kogunemiseks Kui keldriuks avaneb trepikotta, siis keldrist peab olema moodustatud omaette tuletõkkesektsioon. See tähendab, et trepikotta avanev keldriuks on tuletõkkeuks ning näiteks juhtmete ja torude läbiviigud peavad olema paigaldatud selliselt, et suits ja tuli avade kaudu trepikotta ei leviks.

Kortermajas peab teostama ühiskasutuses olevate ruumide elektripigaldiste auditi. Enne 2000. a ehitatud/renoveeritud 1 kord 5 aasta jooksul. Pärast 2000. a 1 kord 10 aasta jooksul.

Põlevmaterjalid tuleb hoida vähemalt 4 m kaugusel süttiva välisvoodriga hoonest või mistahes hoone välisseinas olevast avast (uks, aken vms). Jäätmekonteiner vähemalt 2 m kaugusel hoonest, milles püsivalt viibivad inimesed.

Hooned, mis on üle 5 korruse peavad arvestama inimeste päästmiseks kasutatava redelauto paigaldamiseks vajaliku ruumiga, mis on 6 m.

Päästemeeskonna juurdepääs: juurdepääs peab olema tagatud iga välisukse juurde, tuletõrje veevõtukohale, hädaväljapääsule (aknale). Vajalik ruum vähemalt 3,5 m laiune. Sõidukite parkimine peab olema korraldatud nii, et need ei takistaks päästemeeskonna juurdepääsu.

Küttesüsteem: Küttesüsteem peab olema seaduslikult ehitatud või paigaldatud. Kui on tahkekütteseadmed, siis peab kutseline korstnapühkija puhastama seda vähemalt 1 kord aastas.

Tuleohutuspaigaldised: Kui hoonetesse on projekti järgi ette nähtud, siis peavad need olema hooldatud ja kontrollitud. Tuleohutuspaigaldised on näiteks evakuatsioonivalgustus, piksekaitse, signalisatsioonisüsteem.