Inspektorid leidsid haridusasutustes mitmeid tuleohutuspuudusi

Ida päästekeskuse ohutusjärelevalve inspektorid kontrollisid 26.-30. septembril haridusasutuste tuleohutust. Ida- ja Lääne-Virumaal kontrolliti kokku 46 kooli, lasteaeda ja huvihariduskooli, neist 31 Ida- ja 15 Lääne-Virumaal.

Ühtegi puudust ei leitud 10 haridusasutuses, 11 korral määrati trahvi ning 8 korral algatati haldusmenetlus. Puudustega asutusi oli Ida-Virumaal 27 ja Lääne-Virumaal 9, väärteomenetlused algatati vaid Ida-Virumaa asutustes.

Kõige enam puudusi esines väljumis- ja evakuatsiooniteedega: teedel hoitakse liikumist takistavaid esemeid või põlevmaterjali, evakuatsiooniustel puudus võimalus avada ust võtmeta.

Pea pooltel asutustel puudus välisustel päästemeeskonna sisenemise märgitus. Rikkumine ei tee ühtegi hoonet ohtlikumaks, aga korrektne märgistus aitab kiirendada päästetöid. Selliseid probleeme esines Ida-Virumaa haridusasutustes 14 korral ning Lääne-Virumaal 7 korral.

Probleeme oli ka tuletõkkesektsioonidega, sest tuletõkkeuksi hoiti avatud asendis, olemasolevad tuletõkkeuksed ei sulgunud tihedalt või olid hooldamata, puudusid sulgurid. Ühe tuletõkkeukse olid töötajad muutnud kasutuks ukseriivi külge kruvimisega. Tuletõkkeuste puudujääke tuvastati Ida-Virumaal 12 korral ja Lääne-Virumaal 2 korral. Probleeme täheldasid inspektorid Ida-Virumaa haridusasutustes ka evakuatsioonimärgistusel, sest need kas puudusid või olid vigased.

Tuletõkkeuste lahti hoidmist põhjendatakse enamasti uste raskuse pärast ja et mugavam on neid avatuna hoida. „Tuletõkkeuks tuleb alati kinni hoida, sest ainult nii saab ära hoida tule ja suitsu leviku teistesse ruumidesse. Kui tuletõkkeust soovitakse tavakasutuses lahti hoida, tuleb see varustada spetsiaalse magnetiga. Magnetitega varustatud tuletõkkeuste puhul tuleb tagada, et tulekahjusignalisatsioonisüsteemi häire rakendumisel uks iseseisvalt ja seda takistamata sulguks,“ selgitas tuletõkkeuste tähtsust inspektor Kairi Kuldmets. Päästeameti inspektorite ettekirjutuste ja trahvidega soovitakse juhtida asutuste tähelepanu puudustele tuleohutuses ning luua lastele turvaline ja ohutu õppekeskkond.

Ida päästekeskuse ohutusjärelevalve büroo juhataja Marti Siimu sõnul on puudused sarnased eelmiste aastate kontrollimiste tulemustega. „Palju näeme niiöelda käitumuslikke rikkumisi, mida on võimalik lihtsasti vältida,“ selgitas büroo juhataja olukorda ja soovitab ohutusele mõelda tihedamalt kui kord aastas õppust tehes või Päästeameti kontrolli järel.

Kuigi tuleohutusnõuete täitmisel esines puuduseid, oli ka asutusi, kes pööravad tuleohutusele suurt tähelepanu ning paistavad silma oma suhtumise ja teadvustamisega, et nemad vastutavad tuleohutusnõuete täitmise eest. Inspektorid kiidavad järgmisi asutusi: Püssi lasteaed, Lüganuse kool, Rakvere Vabaduse Kool, Sõmeru lasteaed Pääsusilm, Tapa Gümnaasium, Tapa lasteaed Vikerkaar, Vinni lasteaed ja Vinni-Pajusti Gümnaasium.

Päästeameti inspektorid korraldavad igal aastal kontrollkäike haridusasutustele. Kontrollimise käigus vaadatakse hoonete tuleohutusalast seisukorda, sealhulgas nõuete täitmist, tulekahju avastamise seadmeid, võimalikke tulekahjuriske ja evakuatsiooniteid ning nende läbitavust. Aasta tagasi kontrollitud 62-l Ida- ja Lääne-Virumaa haridusasutusel olid kõige enam puudusi samuti väljumis- ja evakuatsiooniteede korrasolekuga ning puudusid evakuatsioonisulused, aga esines probleeme ka tuletõkkeustega.