Lisataotlusvoor tuletõrjespordi ja tuletõrje kutsespordi tegevuskulude hüvitamiseks

Päästeamet korraldab lisataotlusvooru tuletõrjespordi ja tuletõrje kutsespordiga seotud võistluste, treeninglaagrite, arendustegevuse (sh noorte kaasamine, turundus, tegevused, mis aitavad kaasa Päästeameti eesmärkide saavutamisele) tegevuskulude hüvitamiseks.

Digitaalselt allkirjastatud taotlused palume saata hiljemalt 29.03.2024 aadressile ... Taotluse peab olema allkirjastanud Äriregistri andmetel allkirjaõigust omav isik.

Oma projektile toetuse saamiseks palume ära täita taotluse ja eelarve dokument.

Taotluse täitmisel palume kindlasti selgelt välja kirjutada tegevuse eesmärk ehk konkreetne põhjendus tegevuse läbiviimiseks. Komisjon võtab otsustamise aluseks projekti prioriteetsuse, kandepinna, eelnevad tulemused ja saavutused, mõju Päästeameti eesmärkide saavutamisele. Vooru eelarvest ei toetata riigilõivude ning kindlustuste tasumist.

Komisjon hindab tegevuskulude hüvitamise vajadust arvestades igat projekti individuaalselt. Komisjonile jääb otsustamisvabadus toetada taotlust osaliselt. Enne taotluse sisu hindamist toimub taotluste kvalifitseerumisvoor, kus kontrollitakse:

  • taotluse allkirjastanu volitusi taotlejat esindada;
  • taotlejal puuduvad võlgnevused Päästeametiga sõlmitud lepingute ja kohustuste täitmisel ning rahaliste eraldiste kasutamisel.

Taotluse esitamisel palume kasutada vormi „Lisa 1 ja Lisa 3 Projekti taotluse ja eelarvevorm 2024“ ja edastamiseks juriidilise isiku ametlikku e-posti aadressi.
Hüvitise saamisel peavad tegevused ja soetused olema tehtud ning kuludokumendid esitatud hiljemalt 31.12.2024.


Täiendavate küsimuste korral palun pöörduda Päästeameti töötervishoiu spetsialist Rauno Müürsepa poole aadressil ...