Muudatused päästesõidukite tähistamise nõuetes

Alates 11.02.2022 kehtestati riiklikult uued põhimõtted alarmsõidukite (eri)tähistamiseks ja päästesõidukite jaoks võeti kasutusele uus väline disain. Ühtne disain on kinnitatud päästesõidukite disainijuhendiga, ühtsed reeglid on kahe aasta jooksul kenasti juurdunud ning päästevõrgustiku üleselt omaks võetud. Üleminek uuele disainile on toimunud enamasti probleemideta, välja arvatud mõned arusaamatused õigusruumi tõlgendamisel, mis mahukate muudatuste juures on mõistetavad ja tänaseks ka lahendatud.

Vabatahtlike koostööpartnerite alarmsõidukeid, mis kannavad uut ja kaasajastatud disainilahendust, on tänaseks paarkümmend sõidukit. Enamasti on tegu riiklikus autoregistris esmaregistreeritud päästeautodega, mille puhul uute (disaini)reeglite järgimine on kohustuslik ja vältimatu. Mõned sõidukid on saanud uue ja atraktiivse välise ilme vabatahtlike päästjate enda initsiatiivil, ehk juba kasutusel olnud päästeauto on värvitud ja kleebitud uute nõuete järgi.

Alates 8. märtsist 2024 on disaini juhendmaterjalis üks oluline muudatus, ehk päästesõidukite tagaosa lisamärgistamisel kasutatakse edaspidi kõikide sõidukitüüpide puhul ainult kollast valgustpeegeldavat materjali (vt joonis 1 ja 2). See muudatus on kooskõlas Vabariigi Valitsuse 16.06.2011 määruse nr 77 „Alarm- ja jälitussõidukite loetelu, nende tähistamise ja liiklemise kord“ nõuetega, ehk uute või esmaregistreerimist vajavate päästesõidukite tagaosadele kantakse kollased kaldjooned, samas alarmsõidukitena arvel olevad sõidukid jätkavad endise disainiga. Muus osas ei ole seniseid põhimõtteid muudetud ja seni kehtinud disainielemendid on endiselt kasutusel.

Joonis 1. Valge/kollane lisamärgistus (kuni 8.03.24)

Joonis 2. Kollane lisamärgistus (alates 8.03.24)Eelkirjeldatud muudatus on seotud Kliimaministeeriumi, Siseministeeriumi, Transpordiameti ja Päästeameti poolt tehtud kokkulepetega, mille eesmärk on ühtlustada riiklikult ja ametkondade üleselt alarmsõidukite tähistamise nõudeid. Siseministeerium on algatanud ka alarmsõidukite tähistamist reguleeriva määruse täiendamine, et kinnistada lisatähistuse detailid ja nende kasutamise tingimused.

Täiendatud päästesõidukite disainijuhendi leiad siit.

Küsimuste tekkimisel ja täiendavateks kommentaarideks on kontakt: ...

Riho Sõmermaa
Päästetää osakonna nõunik