Päästeamet tuvastas Tallinna ning Harjumaa meelelahutus- ja toitlustusasutustes palju tuleohutusalaseid puuduseid

Päästeameti Põhja päästekeskuse ohutusjärelevalvebüroo inspektorid kontrollisid 1.-21. detsembrini meelelahutusasutuste ja toitlustusettevõtete tuleohutusnõuete täitmist. Peamiselt kontrolliti evakuatsiooniohutust, tuleohutuspaigaldiste- ja esmaste tulekustutusvahendite korrasolekut ning töötajate teadmisi ohu korral tegutsemise kohta.

Kokku kontrolliti 78 asutust. Tuleohutusalaselt oli kõik korras 17 asutusel ning puudusi esines 61 asutuses, mis näitab, et ligi 80%-l kontrollitud asutustest oli probleeme tuleohutusnõuete täitmisega. Tulemus näitab seega, et tuleohutusnõuete meelde tuletamist vajas valdav osa asutustest. Väärtegu vormistati evakuatsiooni läbiviimise takistamise ning tuleohutuspaigaldiste hooldustoimingute tegemata jätmise eest 22. korral.

„Kuigi enamik puuduseid eraldi vaadelduna inimeste elule ja tervisele otsest ohtu ei kujutanud, võib mitmete puuduste koosmõju ja asutuste personali tuleohutusalaste teadmiste nõrk tase viia raskete tagajärgedega õnnetuste tekkeni,“ sõnas Põhja päästekeskuse ohutusjärelevalvebüroo nõunik Ants Aguraiuja ning lisas, et kindlasti jätkatakse külastajate ohutuse tagamiseks kontrollreidide läbiviimist ka tulevikus.

Põhja päästekeskuse ohutusjärelevalvebüroo peainspektor Anu Vaikjärv tõdes, et peamiseks puuduseks osutusid kontrollimata ja hooldamata tulekustutid. „Tulekustutid olid enamikes asutustes küll olemas, ent nõuetekohaselt kontrollimata ja hooldamata, sest ei teatud, et pulberkustuteid peab kontrollima kord kahe aasta jooksul ning hooldama iga 10. aasta järel. Ettevõtete omanikud ja esindajad pidasid tulekustuteid pahatihti ka ebaolulisteks abivahenditeks, tuues põhjenduseks, et neid ei lähe nagunii tarvis. Markantseks näiteks oli üks pealinnas asuv söögikoht, mille omanik ei teadnud tuleohutusest midagi ning sai lausa pahaseks, kui inspektorid puudustele tähelepanu juhtisid. Söögikohale vormistati lühimenetlus tulekustutite osas ja omanikku ootab nüüd ees haldusmenetlus ning kõikide vajalike tuleohutusnõuete täitmine,“ ütles Vaikjärv.

Päästeamet tuletab meelde, et tuleohutuse seisukohast peab korras olema:

  • evakuatsiooniteede tähistus ning nende ohutu- ja takistusteta läbipääs;
  • evakuatsiooniteede valgustus ja süsteemi hooldus;
  • tuletõkkeuste nõuetekohane kasutamine. Need peavad sulguma automaatselt ja olema püsivalt suletud asendis. Kui uksi on vaja lahti hoida, tuleb neile paigaldada magnetsulgurid;
  • piisav hulk õigesti paigutatud ja kontrollitud tulekustuteid;
  • tulekahjusignalisatsiooni dokumentatsioon ja hooldus;
  • töötajate teadmised ja oskused ohu korral tegutsemise, tuleohutuspaigaldiste asukoha ning nende kasutamise kohta.