Päästeamet uurib laste teadmisi tule- ja veeohtudest ning ohtude ennetamise võimalustest

Turu-uuringute AS viib Päästeameti tellimusel 2022. aasta aprillis ja mais läbi laste ohuteadlikkuse uuringut. Uuringu eesmärgiks on saada ülevaade laste teadlikkusest tule- ja veeohtudest ning ohtude ennetamise võimalustest. Uuringu tulemuste põhjal planeeritakse Päästeameti lastele suunatud teavitustööd.

Uuringu küsimustele vastamine ei nõua mingeid eriteadmisi. Küsitluse käigus näidatakse lastele pilte tule ja veega seotud ohuolukordadest, et hinnata kas lapsed pildil kujutatud ohuolukorrad ära tunnevad. Vastamine võtab aega ligikaudu 15–20 minutit (sõltuvalt lapse vanusest ning vastamise kiirusest).

Uuringu käigus küsitletakse üle-Eestiliselt 450 last vanuses 6-14. Küsitlusuuringu valim moodustati juhuvalikuga Rahvastikuregistri andmetest. Valimisse sattunud laste vanematele saadeti postiga välja uuringut tutvustav teavituskiri. Kirjale pole vaja vastata, küsitluse läbiviimiseks võtab kirja saanud lapsevanemaga ühendust küsitleja! Küsitlusele vastamine toimub silmast silma intervjuuna ning vastata tuleks lapsel, kelle sünniaastale on teavituskirjal viidatud. Juhul, kui registriandmetes on olemas lapsevanema telefoninumber, võib küsitleja külastuse kokku leppida telefoni teel. Kui registriandmetes kehtiv telefoninumber puudub, võib küsitleja leibkonda külastada nende kodusel aadressil. Küsitlejaks on Turu-uuringute AS-i asjakohase väljaõppe saanud inimene, kellel on kaasas Turu-uuringute AS-i töötõend või volikiri. Küsitlejad kasutavad koroonaviiruse leviku piiramiseks vajalikke isikukaitsevahendeid. Küsitlustöö kestab seni, kuni eesmärgiks seatud vastajate arv (450) on saavutatud, seega kõigi inimestega, kes kutsekirja saavad, küsitlejad ühendust ei võta.

Osavõtt uuringust on vabatahtlik. Juhul, kui lapsevanem pole oma lapse osalemisega uuringus nõus või laps ise ei soovi uuringus osaleda, tuleks keeldumisest anda teada küsitlejale, kes leibkonnaga küsitluse läbiviimiseks ühendust võtab.

Kõigi uuringus osalejate konfidentsiaalsus tagatakse – tellijale ei edastata vastaja nime ega muid kontaktandmeid, samuti ei seostata ühtegi vastust vastaja isikuga (tulemusi analüüsitakse suuremate gruppide kaupa). Pärast uuringu lõppu kõigi uuringus osalenute kontaktandmed kustutatakse.