Päästeameti inspektorid tuvastasid Virumaa meelelahutus- ja toitlustusasutustes mitmeid puudusi

Ida päästekeskuse ohutusjärelevalve inspektorid kontrollisid 17.-26. veebruaril meelelahutus- ja toitlustusasutustes tuleohutust. Ida- ja Lääne-Virumaal kontrolliti kokku 29 baari, kohvikut, ööklubi, piljardi- ja bowlingusaali ning kasiinot.

Ida-Virumaal kontrollitud 22 asutusest 19-s leiti puudusi, Lääne-Virumaal 7 kontrollitust pandi puudused kirja kahes asutuses. Ühtegi puudust ei leitud kahe maakonna peale vaid 8 asutuses. Trahve määrati 11 korral ning 2 korral algatati haldusmenetlus.

Päästeameti inspektorid kontrollisid asutusi õhtul nende aktiivse tegutsemise ajal Jõhvis, Kohtla-Järvel, Narvas, Sillamäel, Rakveres ja Tapal. Eeskätt kontrolliti evakuatsiooniteid ja -valgustust, tuletõkkeuste seisukorda ja tulekustuteid, ATS keskseadme korrasolekut, samuti töötajate teadmisi ohu korral tegutsemise kohta.

Ida-Virumaal olid avastatud 41 puudusest enamus seotud väljumis- ja evakuatsiooniteede ning nende valgustusega (24 korral) ning esmaste tulekustutusvahenditega (12 korral). Lääne-Virumaal leiti kahes asutuses nõuetele mittevastavad tulekustutusvahendid.
Evakuatsioonivalgustuse peamiseks puuduseks oli asjaolu, et see osaliselt puudus või ei töötanud, sh püsirežiimil. Osades asutustes olid evakuatsiooni- ja varuväljapääsuteed takistatud ega olnud kõik avatavad, mõnes kohas puudusid evakuatsioonisulused. Kontrollitud asutustes ei olnud tulekustuteid piisavalt, need polnud kontrollitud või ei olnud õigesti paigaldatud.

Tuleohutusjärelevalve inspektor Karin Viitmaa tuletab meelde, et tulekustutite kontrollimine ja hooldamine on erinevad toimingud. “Hooldust tuleb teha üldiselt iga 10 ja kontrolli kahe aasta järel. Tihtipeale aetakse need omavahel segamini, sest jälgitakse üksnes hoolduse kleebist ja kontroll jääb õigeaegselt teostamata,“ märkis Viitmaa.

Ida päästekeskuse ohutusjärelevalve büroo juhataja Marti Siim tõi välja, et kohtades, kus ohutusnõudeid eiratakse, on valdavalt tegemist lihtsasti kõrvaldatavate puudustega ning see annab aimu vastutavate suhtumisest klientide turvalisuse tagamisse. „Kõige nõutumaks teevad olukorrad, kus evakueerumiseks mõeldud pääsud ei ole kasutatavad või on raskesti läbitavad. Seetõttu võib õnnetuse korral meelelahutusest saada meeleheide ning seda ei soovi keegi,“ ütles Siim.

Reidi käigus tuvastasid inspektorid ühes Ida-Virumaa asutuses joobes olekus baari töötajad. „Teeb murelikuks, et külastajate eest vastutavad isikud ei suhtu tuleohutusse ja selle tagamisse tõsiselt ning ei arvesta, et tuleohu korral ei suudaks nad tagada inimeste abistamist,“ märkis Siim.

Kuigi tuleohutusnõuete täitmisel esines puuduseid, oli ka asutusi, kes pööravad tuleohutusele suurt tähelepanu ning paistavad silma oma suhtumise ja teadvustamisega, et nemad vastutavad tuleohutusnõuete täitmise eest. Inspektorid kiidavad järgmisi asutusi: Kära Kants, Virma Pubi, Bueno Vista sohvabaar, kohvik Evidence, Casino Fenix ja Discovery ööklubi.

Päästeameti inspektorid korraldavad igal aastal kontrollkäike meelelahutus- ja toitlustusasutustesse. Aasta tagasi kontrollitud 27 asutusest oli tuleohutusalaselt kõik korras vaid kuues. Siis olid suurimateks puudusteks samuti probleemid väljumis- ja evakuatsiooniteedega ning esmaste tulekustutusvahenditega.

Päästeamet tuletab meelde, et tuleohutuse seisukohast peab korras olema:
• evakuatsiooniteede tähistus ning nende ohutu- ja takistusteta läbipääs;
• evakuatsiooniteede valgustus ja süsteemi hooldus;
• tuletõkkeuste nõuetekohane kasutamine. Need peavad sulguma automaatselt ja olema püsivalt suletud asendis. Kui uksi on vaja lahti hoida, tuleb neile paigaldada magnetsulgurid;
• piisav hulk õigesti paigutatud ja kontrollitud tulekustuteid;
• tulekahjusignalisatsiooni dokumentatsioon ja hooldus;
• töötajate teadmised ja oskused ohu korral tegutsemise, tuleohutuspaigaldiste asukoha ning nende kasutamise kohta.