Päästeameti töökorraldus eriolukorra ajal

Päästeamet jätkab teenustega ühiskonna ohutuse ja turvalisuse tagamiseks: pääste- ning demineerimistööga, samuti ohutusjärelevalves ehitusvaldkonnale ohutusalase nõu andmise ning järelevalvega. Eesti elanike ohutuse ja turvalisuse tagamises järeleandmisi ei tehta.

Inimkontaktide miinimumi viimiseks ja koroonaviiruse leviku vältimiseks peatab Päästeamet mõned teenused: 

  • Peatuvad kodunõustamised.
  • Peatuvad ohutusjärelevalve inspektorite planeeritud vastuvõtud ning kontrollid.
    • Seoses eriolukorra kehtestamisega ei saa tulla kontorisse inspektori vastuvõtule. Inspektorid töötavad edasi režiimis, kus inimkontaktide hulk on viidud miinimumini. Inspektoriga saab kiirelt ühendust telefoni või e-posti teel. Kontaktid leiad siit. Võtke vajadusel julgelt inspektoriga ühendust.
    • Ehituskontrolli inspektorid menetlevad edasi ehitusprojekti- ja kasutusloataotluseid, mis laekuvad Ehitisregistri kaudu. Kasutusloa ülevaatuseid tehakse, kui sellega ei kaasne viiruse leviku riski suurendamist. Kui viiruse leviku riskid on maandatud, siis ühtegi vajalikku ülevaatust ehituskontrolli osas ära ei jäeta.
  • Peatuvad ekskursioonide ja väliskülaliste vastuvõtu Päästeameti hoonetes.

Päästeameti peadirektori Kuno Tammearu korraldusega kutsuti alates tänasest kokku Päästeameti staap, mida juhib riigi vastutav korrapidaja, ning mille ülesanne on tagada Päästeameti ja ühtse päästevõrgustiku töökorraldus eriolukorra ajal. Samuti toetab Päästeameti staap regionaalsete kriisikomisjonide tööd. Staap seirab olukorda ööpäevaringselt ning teeb otsuseid jooksvalt uueneva info põhjal.

Päästeamet järgib Terviseameti ja Vabariigi Valitsuse kriisikomisjoni antud juhiseid ja nõudeid ning soovitab nii teha kõigil Eesti inimestel. Ohutus algab igaühest endast!