Töökeskkonna tingimuste parandamiseks saab küsida toetust

Avasime taas LEADER-programmi taotlusvooru, mille abil saavad vabatahtlikud päästeseltsid parandada oma töökeskkonna tingimusi, näiteks renoveerida päästealast tegevust toetavaid hooneid ja ruume.

Võimalik on toetust saada ka varustuse, tehnika ja kaitseriietuse soetamiseks muudest EL toetusfondidest. Selliseid taotlusi rahastame siis, kui töökeskkonna tingimuste parandamise taotlustest jääb eelarves raha üle. Seega on võimalik esitada taotlusi ka seltsidel, kes on mõnest muust meetmest, kui LEADER projektitaotluse esitanud ning vajavad omaosalust.

Toetuse tingimused:

  • Taotlejal peab olema sõlmitud Päästeameti või Politsei- ja Piirivalveametiga pääste- või ennetustööl osalemise tegevuste korraldamiseks tsiviilõiguslik leping
  • Taotleda saab toetust kuni 50% omaosaluse kogusummast.
  • Raha eraldamise prioriteet on töökeskkonna tingimuste (päästealast tegevust toetavad hooned ja ruumid) parandamine.
  • Taotlusel palume ära märkida projekti kogumaksumus, teised kavandatud toetajad, tegevuste kirjeldus ning lisada illustreeriv fotomaterjal.
  • Taotlusi hindab Päästeameti ning Politsei- ja Piirivalveameti esindajatest moodustatud komisjon.

Enne taotluste sisu hindamist toimub taotluste kvalifitseerumisvoor, kus kontrollitakse:

  • Taotluse peab olema allkirjastanud allkirjaõigust omav isik.
  • Taotlejal on sõlmitud Päästeameti või Politsei- ja Piirivalveametiga pääste- või ennetustööl osalemise tegevuste korraldamiseks leping
  • Taotlejal puuduvad võlgnevused Päästeameti või Politsei- ja Piirivalveametiga sõlmitud lepingute ja kohustuste täitmisel ning rahaliste eraldiste kasutamisel.
  • Seejärel hinnatakse töökeskkonna tingimuste parandamiseks mõeldud taotlusi. Eelarve jätkumisel hinnatakse ka teisi laekunud omaosaluste taotlusi.

Taotlusi saab esitada 28. novembri ning toetuse kasutamisega seotud tegevused peavad olema tehtud hiljemalt 31. detsembriks 2022. Aruandlus peab olema esitatud hiljemalt 15. jaanuariks 2023.

Küsimuste korral palun pöörduda aadressil ... (maapääste vabatahtlikud) või ... (merepääste vabatahtlikud).