Vabatahtlike päästekomandode tegevuse toetamise taotlusvoor 2021

Austatud vabatahtlikud

Avame taotlusvooru vabatahtlike päästekomandode tegevuse toetamiseks.

Rahalist toetust saab taotleda vabatahtlike päästekomandode:

 • komandohoonete remondiks ja ehituseks
 • komando inventari ning pääste-, ennetuse- ja isikukaitsevarustuse soetamiseks.

Taotluste oodatav maksimaalne summa on 5000 EUR ning taotletav summa ei saa olla üle 80% reaalsest kulust (eeldame taotleja omaosalust vähemat 20%). Komisjon võib teha toetuse suuruse osas erandeid. Päästeselts võib esitada mitu taotlust.

Toetuse saajaga sõlmitakse riigieelarvelise toetuse leping. Toetuse kasutamisega seotud tegevused peavad olema tehtud hiljemalt 1.12.2021.a. Aruandlus peab olema esitatud hiljemalt 15.12.2021.a.

Taotlejal peab olema sõlmitud Päästeametiga pääste- ja/või ennetustööl osalevate vabatahtlike päästjate tegevuse korraldamiseks tsiviilõiguslik leping.Taotlus peab olema allkirjastatud allkirjaõigust õigust omava isiku poolt.

Hüvitise toetuse taotlus peab sisaldama:

 • tegevuse eesmärki, taotletavat summat, tegevuse kirjeldust ning mahukamate tegevuste korral esialgset ajakava;
 • kinnitust omaosalusest;
 • komandohoone remondi- või ehituskulude taotlemise korral lisatud remondi- või ehitustööde hinnapakkumist või tööde arvet.
 • inventari ning pääste-, ennetus- ja isikukaitsevarustuse soetuse korral hinnapakkumist või soetuse arvet.
 • taotlusele tuleb lisada olukorda ilmestavad fotod. Aruandlusele tuleb lisada fotod tehtud töödest või soetatud vahenditest;

Taotlusi hindab Päästeameti vara võõrandamise, päästetehnika remondi-ja hoolduskulude ning projektipõhise tegevuse kulude hüvitamise komisjon.

Enne taotluste sisu hindamist toimub taotluste kvalifitseerumisvoor, kus kontrollitakse:

 • Kas taotluse allkirjastanud isikul on kehtivad volitused;
 • Kas taotluses on olemas kogu vajalik info otsustamiseks (vajadus, olukorra ning tegevuse kirjeldus, fotod jne)
 • Kas taotlejal on sõlmitud Päästeametiga pääste- või ennetustööl osalemise tegevuste korraldamiseks leping;
 • Et taotlejal puuduvad võlgnevused Päästeametiga sõlmitud lepingute ja kohustuste täitmisel ning rahaliste eraldiste kasutamisel.

Digitaalselt allkirjastatud taotlused palume esitada Päästeameti e-posti aadressile ">... hiljemalt 7. juuniks 2021. a.

Kui abikõlbulikke taotlusi esitatakse toetuste eelarvest suuremas mahus, siis on komisjonil eelarveliste vahendite lisandumisel õigus teha täiendavaid otsuseid taotluste rahuldamiseks esimeses voorus toetust mittesaanud taotluste osas.

Palun taotluste edastamiseks kasutada juriidilise isiku ametlikku e-posti aadressi.


Lugupidamisega

Kuno Tammearu
peadirektor