Valmis kodunõustamise juhend

Kodunõustamist kasutatakse tulekahjude ennetamise meetmena mitmetes Euroopa riikides, näiteks Rootsis, Hollandis ja Suurbritannias.

Olulise aspektina tuleõnnetuste vähendamises tuuakse teaduskirjanduses välja sihistamist ja ressursside suunamist õigele sihtrühmale. Meie sihtrühm on peamiselt haavatavad grupid nagu eakad, puudega inimesed ja need, kelle elustiil võib suurendada tulekahju riski.

Pelgalt kodunõustamiste mõju on muidugi keeruline kindlaks teha, sest tavaliselt on tegureid rohkem kui üks ja ka mitmed ametkonnad töötavad samade inimeste käitumisharjumustega (näiteks alkoholi armastavate inimestega) on see siis sotsiaalsete, tervise või ohutuse küsimustega nagu teeme seda meie.

Kodunõustamiste kokkuvõtteid tehes ja läbiviijatega vesteldes näeme suure ja tänuväärse töö kõrval ka kitsaskohti. Kodunõustamiste sihistamine just kõige haavatavamatele on keeruline. Kui nendesse punasematest punasematesse kodudesse kas tänu juhusele, varasemale päästesündmusele või laekunud infole nõustama jõutakse, siis pelgalt kodunõustamisega ei saavuta seal soovitud muutust ehk ohutut kodu. Lisaks jääb silma, et kodunõustamise andmete kvaliteet on kohati ebaühtlane ja see võib tulla sellest, et ei ole selgeid juhiseid.

Infolehele koondatud kodunõustamise juhised on kokku pandud selleks, et oleks lihtsam järgida kokkuleppeid kodunõustamiste läbiviimisel ja andmete sisestamisel. Eraldi juhised on nii vabatahtlikele, meeskonnavanematele ja komandopealikutele, kes kodunõustamisi ja jätkutegevusi otseselt ellu viivad. Juhised aitavad selgitada, milline on töö- ja vastutuse jaotus kodunõustamise protsessis. Samuti on täpsustatud andmete sisestamise põhimõtteid.

Kodunõustamise juhise leiad siit.

5 tähtsat asja, mida peaksid teadma kodunõustamistest 2024. aastal:

  • Kodunõustamiste kogumaht komandodele on väiksem (kutselised ja vabatahtlikud kokku 17 000), mis võimaldab rohkem panustada kvaliteedile.
  • Kodunõustamise sihtrühmad on eakad, puudega inimesed, toimetulekuraskustes inimesed, tuleohtlikes kodudes elavad inimesed ja tulekahju või tulekahju ohu sündmusesse sattunud inimesed.
  • Abivajajale paigaldame puuduoleva anduri või mõne muu sekkumismeetme, mis aitab tulekahjust teada anda või seda ära hoida. Küsi ennetusbüroost!
  • Info sotsiaalabi vajavast inimesest peab emakomando pealiku vahendusel jõudma kohalikule omavalitsusele.
  • Kodunõustamise käigus ei algatata lühimenetlust, st ei tehta trahvi.


Pilleriin Kurg
Päästeameti ennetustöö osakonna nõunik