Varustuse soetamiseks ning komandohoone ja päästetehnika remondiks saab taotleda toetust

Päästeamet korraldab taotlusvooru vabatahtlike päästekomandode toetamiseks. Hüvitist saab taotleda vabatahtlike päästekomandode ja -seltside:

  • komando inventari ning pääste-, ennetuse- ja isikukaitsevarustuse soetamiseks;
  • komandohoone ja päästetehnika remondiks.

Digitaalselt allkirjastatud taotlused palume saata hiljemalt 16. maiks 2022 aadressile .... Taotlus peab olema allkirjastatud Äriregistri andmetel allkirjaõigust omava isiku poolt.

Vooru eelarvest ei toetata riigilõivude (näiteks Maanteeametis ümbervormistamine, sõidukite tehnoülevaatused) ning kindlustuste makseid.

Taotleja peab omama omaosalust vähemat 20% ulatuses toetuse kogusummast. Päästeselts võib esitada mitu taotlust.

Päästeameti peadirektori asetäitja juhitud komisjon kujundab oma otsuse soetuse või sõiduki kasutuseesmärki ning lepingulist vajadust arvestades. Komisjonile jääb otsustamisvabadus toetada taotlust osaliselt.

Enne taotluse sisu hindamist toimub taotluste kvalifitseerumisvoor, kus kontrollitakse:

  • taotlejal on sõlmitud Päästeametiga pääste- ja/või ennetustööl osalemise leping;
  • taotluse allkirjastanu volitusi taotlejat esindada;
  • taotlejal puuduvad võlgnevused Päästeametiga sõlmitud lepingute ja kohustuste täitmisel ning rahaliste eraldiste kasutamisel.


Taotluse esitamisel palume kasutada vormi Lisa 1 „Toetusvooru taotlus 2022“ ja edastamiseks juriidilise isiku ametlikku e-posti aadressi.

Hüvitise saamisel peavad tegevused ja soetused olema tehtud ning kuludokumendid esitatud hiljemalt 31.12.2022.

Kui abikõlbulikke taotlusi esitatakse toetuste eelarvest suuremas mahus, siis on komisjonil eelarveliste vahendite lisandumisel õigus teha täiendavaid otsuseid taotluste rahuldamiseks esimeses voorus toetust mittesaanud taotluste osas.

Täiendavate küsimuste korral palun pöörduda päästekeskuse vabatahtlike koordinaatori poole või aadressil ....