Tuleohutuse suurendamine Eesti ööpäevaringses kasutuses olevates ravi- ja hoolekandeasutustes

2006. aasta veebruaris sõlmisid Euroopa Komisjon ja Šveitsi valitsus kokkuleppe koostööprogrammi loomiseks, millega Šveitsi riik toetas 2004. aastal Euroopa Liiduga liitunud uute liikmesriikide konvergentsiprogressi. Šveitsi koostööprogrammi ettevalmistused Eestis algasid jaanuaris 2007. a. Koostööprogrammi raamkokkulepe allkirjastati 20. detsembril 2007.a Bernis.

Üheks Eesti-Šveitsi koostööprogrammist rahastatavaks projektiks on „Looduskatastroofide ärahoidmine ja ohjamine – tuleohutuse suurendamine Eesti ööpäevaringses kasutuses olevates ravi- ja hoolekandeasutustes“. Projekti elluviijaks on  Päästeamet, elluviimise eest vastutav ministeerium on Siseministeerium. Projekti viidi ellu ajavahemikul 15.11.2010.a – 31.08.2014.a.

Projekt sekkub Eesti haiglate ning üld- ja erihooldekodude tuleohutusalastesse probleemkohtadesse, suunamaks olemasolevat situatsiooni paremuse suunas. Projekti üldeesmärgiks oli tõsta Eesti haiglate ja hooldekodude tuleohutust, vähendada ohtu haiglate ja hooldekodude töötajate, klientide ja külastajate elule ja tervisele ning langetada varalise kahju tekkimise tõenäosus.

Projekti raames viidi ellu järgmised tegevused:
1. Haiglate ja hooldekodude eripärade kaardistamine ja riskihindamise metoodika väljatöötamine  (Metoodika)
2. Ehitusnõuete analüüs vastavalt haiglate ja hooldekodude eripäradele (Analüüs)
3. Koolitussüsteemi väljatöötamine haiglate ja hooldekodude personalile ning klientidele  Koolitussüsteem osa I ja  Koolitussüsteem osa II
4. Tuleohutusalase koolitussüsteemi elluviimiseks koolitusmaterjalide koostamine (Vastutav isik;  Tuleohutuskonsultant; Evakuatsioonijuht; Töötaja;  Tuleohutusalase meelespea koostamise juhis)
5. Juhendi koostamine tuleohutuspaigaldiste ja -vahendite rakendamiseks haiglates ja hooldekodudes (Tuleohutuspaigaldiste rakendamise juhend)
6. Riskihindamise läbiviimine tuleohutusalaste prioriteetide rakendamiseks haiglates ja hooldekodudes (Riskihindamise koondanalüüs)
7. Praktilise väljaõppe juhendmaterjali koostamine (Juhend)
8.Muudatusettepanekute ja täienduste tegemine seadustesse ja strateegiatesse (Õigusaktide ja arengudokumentide analüüs; Arengustrateegia; Projekteerimisjuhis)
9. Tuleohutuskonsultantide ja töötajate koolitamine
10. E-õppe keskkonna loomine. 
11. Haiglatele ja hooldekodudele evakuatsioonivahendite soetamine (Päästelohistite jaotuskava). Valminud on ka päästelohisti kasutamise õppevideo
12. Tulekindlate madratsite soetamine (Madratsite jaotuskava)

Projekti hetkeseis
Projekti kogumaksumus 1 635 801,00  CHF, millest 85% on välisabi ja 15% on omafinantseering.

Projekti jätkutegevused:

Projekti raames valmis „Haiglate ja hooldekodude tuleohutuse valdkonna arengustrateegia aastani 2020“. Strateegia elluviimiseks  on Päästeameti eestvedamisel moodustatud töögrupp, kuhu kuuluvad esindajad järgmistest asutustest - Eesti Haiglate Liit, Sotsiaalministeerium, Siseministeerium, Erihoolekandeteenuste Pakkujate Liit, Eesti Sotsiaalasutuste Juhtide Nõukoda, Eesti suuremad haiglad. Arengustrateegia eesmärk on kavandada tuleohutust suurendavaid tegevusi haiglates ja hooldekodudes aastani 2020, olles seeläbi projekti jätkutegevuseks haiglate ja hooldekodude tuleohutuse suurendamisel.  

Päästeameti poolne projekti koordinaator:

Tagne Tähe
Ohutusjärelevalve osakond
Osakonnajuhataja
Telefon: 628 2069
E-post: tagne.tahe[ät]rescue.ee