Päästeamet: tänavu tuleb büroohoonete omanikel tellida tuleohutusülevaatus

Märtsis 2021 muutunud tuleohutuse seaduse kohaselt peavad suuremate büroo-, tööstus- ja laohoonete ning garaažide omanikud tellima tuleohutusülevaatuse. Esimesena jõuab järjekord büroohooneteni. Esimesena jõuab järjekord büroohooneteni.

Büroohoonetele, mille pindala on üle 750 m2, on omanikud kohustatud tellima tuleohutusülevaatuse, mis peab olema teostud 1. jaanuariks 2023. Kohustus laieneb ka segakasutusviisiga hoonele, kui hoone ehitamisel on selle peamiseks kasutusviisiks määratud büroohoone. „Parim viis omanikele teada saamaks, kas nende hoonele tuleb tellida tuleohutusülevaatus, on külastada Päästeameti tuleohutusülevaatuste portaali (https://ylevaatus.paasteamet.ee/). Portaali sisse logides, näeb omanik, kas ja millistes hoonetes on ülevaatuse tellimine vajalik,“ soovitab ohutusjärelevalve osakonna ekspert Georg Kalde.

Tuleohutusülevaatust võib läbi viia inimene, kellel on tuleohutusspetsialisti 5. taseme kutsetunnistus või tuleohutuseksperdi 6. taseme kutsetunnistus. Kui selline tunnistus on olemas ettevõtte oma töötajal, siis tuleohutusülevaatuse võib läbi viia ka tema. Info pädevatest teenuspakkujatest leiab samuti tuleohutusülevaatuse portaalis teenuspakkujate alajaotises. Tuleohutusülevaatus tehtud, sisestab spetsialist andmed portaali, kus on mugav jälgida, mis puudused tuleb hooneomanikul ohutuse tagamiseks kõrvaldada. „Tuleohutusülevaatus tellitakse kord kolme aasta jooksul. Kui hoones on tuleohutusega kõik hästi ja ülevaatuse käigus probleeme ei tuvastata, siis võib järgmise ülevaatuse tellida kuue aasta jooksul,“ selgitab Kalde.

Tuleohutusülevaatuse käigus kontrollib spetsialist visuaalselt üle territooriumi, ehitise ja ehitises toimuva tegevuse vastavuse tuleohutusnõuetele. Vaadatakse üle tuleohutusalane dokumentatsioon ning kas tuleohutuspaigaldised on ehitises olemas, töökorras ja hooldatud vastavalt nõuetele. Veendutakse, kas ehitises toimuv tegevus vastab ehitise peamisele kasutusviisile, kusjuures segakasutusviisiga ehitise puhul kontrollitakse ehitise kõiki osasid. Lisaks hindab spetsialist inimeste valmisolekut tulekahju korral tegutseda. „Praktika näitab, et büroohoonetes on põhiprobleemideks evakuatsiooniteede läbitavus ja tuleohutuspaigaldiste hooldamata jätmine,“ sõnab Kalde. „Ülevaatuse tegemise eesmärk on tagada büroohoones turvalisus, et elud oleks hoitud ja vara säiliks. Hoones, kus on koos nii palju inimesi, võib ka väike puudus kaasa tuua traagilisi tagajärgi,“ lisas Kalde.

Lisaks büroohoonetele tuleb tuleohutusülevaatus läbi viia ka tööstus- ja laohoonetes ning garaažides pindalaga üle 1000 m2, tähtaegadeks on vastavalt 1. jaanuar 2024 ja 1. jaanuar 2025. Eestis on ligi 1700 büroohoonet, 8000 tööstushoonet ning 300 garaaži ja parkimishoonet, millele tuleb tellida tuleohutusülevaatus. Hooned, millele laieneb tuleohutusülevaatuse kohustus, on vabastatud enesekontrolli tuleohutusaruande esitamisest Päästeametile.

Lisainfo: https://www.rescue.ee/et/tuleohutusuelevaatuste-portaal