ÜF 2021-2027 projektid

Päästesõidukite ja päästevarustuse soetamine, IT-lahenduse väljatöötamine ning toimepidevuse ja kriisideks valmisoleku suurendamine.

Projekti elluviimise aluseks on 2021-2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakendamise seadus. Päästeameti elluviidava projektiga panustatakse ühtekuuluvuspoliitika fondide 2021-2027 rakenduskava poliitikaeesmärgi 2 „Rohelisem Eesti“ erieesmärgi IV „Kliimamuutustega kohanemise ja katastroofiriski ennetamise ning vastupanuvõime edendamine, võttes arvesse ökosüsteemipõhiseid lähenemisviise“ raames toetatava meetmete nimekirja meede 21.2.3.3 „Päästevõimekuse suurendamine“ rakendamisse.

Keskkonnariskid kasvavad üleilmsete kliimamuutuste tõttu nii ajas kui ka ruumis, mistõttu tuleb kliimamuutustega kohanemiseks suurendada Päästeameti võimekust reageerida metsa- ja maastikutulekahjudele ning täiendada halvenenud julgeolekukeskkonnas hajutatud päästevahendite varu. Projekti raames soetatav päästetehnika on oma olemuselt multifunktsionaalne ning nende olemasolu suurendab lisaks keskkonnaalasele valmisolekule lisandväärtusena ka üldist sisejulgeolekualast turvalisust.

Projekti maksumus: 25 148 824 eurot

Projekti finantseerimiseks kasutatakse Euroopa ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava perioodiks 2021-2027 prioriteedi poliitikaeesmärki 2 „Keskkonnahoidlikum, vähese CO2-heitega majanduselt CO2-neutraalsele majandusele üleminev ja vastupanuvõimeline Euroopa puhtale energeetikale õiglase ülemineku, roheliste ja siniste investeeringute, ringmajanduse, kliimamuutuste leevendamise ja nendega kohanemise ning riskiennetuse ja -juhtimise ning kestliku linnalise liikuvuskeskkonna edendamise kaudu“ ja riiklikku kaasfinantseeringut.

euroopa liidu logod