Kodunõustamine

Päästeameti tegevuse üks eesmärke on turvalise elukeskkonna kujundamine, inimeste elu, tervist ja vara ohustavate sündmuste ennetamine ning võimalike ohuolukordade välja selgitamine. Selleks viib Päästeamet kodudes läbi koduohutusalast nõustamist. Kodunõustamine viiakse läbi inimese kodus, kus vaadatakse üle ja hinnatakse erinevaid ohte ning abistatakse lahenduste leidmisel.

Kodunõustamise ajal:

  • vaatame üle koduvälise ohutuse (lõkkekohad, grillid, tiigid, kaevud, prügi ladustamise, operatiivsõidukite ligipääsu, ohtlikud puud jmt)
  • vaatame üle küttekollete korrasoleku
  • vaatame üle suitsuanduri olemasolu, asukoha ja töökorras oleku
  • vaatame üle elektriseadmete ohutu kasutamise
  • vaatame üle lahtise tule kasutamise (küünlad, toidu valmistamine, lastele tikkude kättesaamine jmt)
  • hindame inimeste ohtu tekitavaid käitumisharjumusi (suitsetamine, küttekollete korrasolek ja ohutu kasutamine jmt)
  • vajadusel juhime tähelepanu ka muudele ohtudele (veekogud kodu ümbruses, evakuatsiooniteed, käitumine tulekahju korral, esmaste tulekustutusvahendite olemasolu jmt)
  • räägime kriisivarudest ja jagame soovitusi

Kodunõustamisi viivad enamasti läbi lähima kutselise või vabatahtliku päästekomando päästjad. Oma ala ekspertidena annavad nad head nõu. Kodunõustamisi tegevad päästjad kannavad Päästeameti eraldusmärkidega riietust ja esitavad Päästeameti hologrammiga töötõendi või vabatahtliku päästja tunnistuse. Üldjuhul viiakse kodu tuleohutusalasi nõustamisi läbi punaste päästeautodega päevasel ajal ajavahemikus kell 10-20. Nõustamine kestab tavaliselt 20-30 minutit. Inimesel on võimalus kutselise päästja isikut kontrollida töötõendi numbri alusel, helistades riigiinfo telefonile 1247.

Kodunõustamine on alati tasuta, vabatahtlik ja trahve ega ettekirjutusi karta ei tasu – on oluline, et kodu saaks ohutumaks. Vajadusel paigaldavad päästjad ise puuduolevad andurid või muud abivahendid, abi võib saada ka küttekollete ja elektrisüsteemide korrastamisel (projekt „Kodud tuleohutuks“), erivajaduste puhul abistatakse erilahenduste leidmisel.

Kodunõustamise soovist kas iseenda, oma lähedase või abivajaja kodus saad märku anda, kui:

Oma kodu tuleohutust saab igaüks testida veebilehel www.kodutuleohutuks.ee.