Ettevõtteväline hädaolukorra lahendamise plaan

Päästeameti pädevuseks on koostada A-kategooria suurõnnetuse ohuga ettevõttele ettevõtteväline hädaolukorra lahendamise plaan.

Ettevõttevälise hädaolukorra lahendamise plaani eesmärk on teavitada elanikkonda regioonis asuvatest suurõnnetuse ohuga ja ohtlikest ettevõtetest, nendes käideldavatest kemikaalidest, ohutust tagavatest meetmetest, ettevõtete üle järelevalvet tegevate ja õnnetustele reageerijate valmisolekust ja õnnetusejärgsetest tegevustest ning anda käitumisjuhised võimalikuks õnnetusjuhtumiks.

Ettevõtteväline hädaolukorra lahendamise plaan annab avalikkusele teadmise, et kemikaale käitlevad ettevõtted ja reageerivad asutused viivad ellu meetmeid riskide realiseerumisvõimaluse vähendamiseks ning on läbi mõelnud tegevused hädaolukorra võimalikult tõhusaimaks lahendamiseks.

Ettevõttevälised hädaolukorra lahendamise plaanis on koostatud nendesse regioonidesse, kus asuvad A-kategooria suurõnnetuse ohuga ettevõtted.

Ettevõttevälised hädaolukorra lahendamise plaanid on regionaalse vaatega dokumendid:
Ida päästekeskus
Lõuna päästekeskus
Põhja päästekeskus