Ohtlikud ja suurõnnetuse ohuga ettevõtted

Suurõnnetuse ohuga ja ohtlikud ettevõtted on kemikaaliseadusest tulenevalt künniskogusest või alammäärast suuremas koguses ohtlikke kemikaale käitlevad ettevõtted.

Alammäärad ja künniskogused on kehtestatud majandus- ja taristuministri 02.02.2016.a määrusega nr 10 „Kemikaali ohtlikkuse alammäär ja ohtliku kemikaali künniskoguse ning ettevõtte ohtlikkuse kategooria määramise kord1“.

Infot suurõnnetuse ohuga ja ohtlike ettevõtete kohta on võimalik saada Maa-ameti kaardirakendusest. Kaardirakenduse eesmärk on teavitada avalikkust ja ohustatud inimesi, anda infot erinevatele riskianalüüside, planeeringute ja valmisoleku planeerimisega seotud ametkondadele.

Suurõnnetuse ohuga ja ohtlike ettevõtete kaart: Flash versioon ja HTML versioon.
Suurõnnetuse ohuga ettevõtted peavad oma teabes ohutusabinõude ja õnnetuse kohta (ehk infovoldikus) välja tooma info viimase kohapeal tehtud riikliku järelevalvetoimingu kuupäeva kohta. Sellest lähtuvalt lisab Päästeamet kord kvartalis info ülesse ka oma kodulehele, tuues välja järgmised andmed: ettevõtte nimi, kategooria, doominoefekti võimalikkus, maakond, viimase kontrolli kuupäev (Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet ja Päästeamet).

Suurõnnetuse ohuga ettevõtted

Ettevõtteväline hädaolukorra lahendamise plaan

Päästeameti pädevuseks on koostada A-kategooria suurõnnetuse ohuga ettevõttele ettevõtteväline hädaolukorra lahendamise plaan.

Ettevõttevälise hädaolukorra lahendamise plaani eesmärk on teavitada elanikkonda regioonis asuvatest suurõnnetuse ohuga ja ohtlikest ettevõtetest, nendes käideldavatest kemikaalidest, ohutust tagavatest meetmetest, ettevõtete üle järelevalvet tegevate ja õnnetustele reageerijate valmisolekust ja õnnetusejärgsetest tegevustest ning anda käitumisjuhised võimalikuks õnnetusjuhtumiks.

Ettevõtteväline hädaolukorra lahendamise plaan annab avalikkusele teadmise, et kemikaale käitlevad ettevõtted ja reageerivad asutused viivad ellu meetmeid riskide realiseerumisvõimaluse vähendamiseks ning on läbi mõelnud tegevused hädaolukorra võimalikult tõhusaimaks lahendamiseks.

Ettevõttevälised hädaolukorra lahendamise plaanis on koostatud nendesse regioonidesse, kus asuvad A-kategooria suurõnnetuse ohuga ettevõtted.

Ettevõttevälised hädaolukorra lahendamise plaanid on regionaalse vaatega dokumendid:
Ida päästekeskus
Lõuna päästekeskus
Põhja päästekeskus