Kemikaalide käitlemine ja hoiukohad

Kemikaaliseaduses on sätestatud, et kemikaali tuleb käidelda inimese elule ja tervisele ning asjale ja keskkonnale ohutult. Juhendmaterjalis on käsitletud õigusruumist tulenevaid nõudeid, üldisi põhimõtteid ning hea tava soovitusi, mis kehtivad ohtlike kemikaalide käitlemisele ja hoiukohtadele, kuid ohutuse tagamiseks ja kõikide nõuete täitmiseks tuleb aluseks võtta kehtiv õigusruum, sh valdkonda reguleerivad standardid. Juhendmaterjali sihtrühmaks on kõik, kes käitlevad olenemata kogusest ohtlikke kemikaale.