Gaasiõnnetus

Gaasiavarii ajal

Gaasilekke avastamine

Põhireeglid gaasilekke avastamisel on:

 • võimalusel sulgeda gaasi juurdevool
 • tuulutada ruume akende ja uste avamisega
 • mitte kasutada ruumis lahtist tuld ega elektrit
 • eemalduda ohtlikust piirkonnast
 • informeerida ohust teisi inimesi ja häirekeskust
 • võimalusel lülitada ohtlikust piirkonnast välja elekter

Gaasivoolu sulgemine

Gaasi juurdevoolu sulgemine sõltub sellest, kus on leke. Kui lekke põhjustajaks on lahtiununenud kraan pliidi küljes, siis on olukord kõige lihtsam.

Gaasipliidi tule kustumisel tuleb kohe sulgeda kõik gaasikraanid. Kui aga torustik on vigastatud, siis tuleb sulgeda see kraan, kust gaas sellesse torustikku jõuab.

Gaasiballoonide korral on selge, et kui kusagilt gaasi lekib, siis tuleb balloon kiiresti sulgeda. Kui viga on aga balloonis, siis peab koheselt kutsuma kohale selle firma, kust balloon on ostetud või teavitama ohust häirekeskust.

Ruumide tuulutamine

Ruume on kiiresti tarvis tuulutada põhjusel, et seal ei tekiks plahvatusohtlikku gaasisegu. Avatud aknad ja uksed aitavad vähendada kahjustusi, kui plahvatus siiski toimub. Selleks, et oht kindlalt möödas oleks, tuleb tuulutamist teha vähemalt 30 minuti vältel. See peaks tagama õhu puhtuse juhul, kui gaasi enam juurde ei tule.

Sädemed ja elekter

Igasugune süüteallikas - lahtine tuli, elektrisäde jne, võib ruumis oleva gaasi süüdata ja sõltuvalt gaasi kontsentratsioonist plahvatuse tekitada. Selleks, et vältida elektrisädeme tekkimist, ei tohi peale ohu avastamist ühtegi elektrilist seadet lülitada ega seinast välja tõmmata.

Teatavasti tekitab iga lülitus selles kohas väikeseid sädemeid. Ka siis, kui gaasiga täidetud ruumis põleb tuli, on ohutum jätta see põlema, mitte teha lülitust, mis võib tekitada sädeme. Kõige sagedamini tekivad sellised olukorrad köögis, sest gaasipliidid asuvad seal. Elektriliselt on väga ohtlikuks seadmeks külmkapp, sest selles toimub automaatselt iga teatava aja tagant kompressori sisse- ja väljalülitamine. Sellega kaasneb ka ohtlik säde. Seetõttu on kõige kindlam lülitada elekter välja terves ohupiirkonnas, milleks võib olla korter, maja jne.

TÄHELEPANU! Elektri väljalülitamist võib teha ainult sellisest kohast, kus gaasilõhna tunda ei ole, näiteks trepikojast, teisest ruumist.

Eemaldu ohtlikust piirkonnast

Koheselt tuleb ohust informeerida ka teisi seal lähedal olevaid inimesi ning ohukoldest eemalduda. Võimalikult kiiresti tuleb informeerida häirekeskust hädaabinumbril 112.

Trepikoda ja kelder

Kui gaasilõhn on elamu trepikojas, tuleb võimalusel tuulutamiseks avada trepikoja aknad ja välisuks. Kui gaas tungib trepikotta keldrist, siis ei tohi mingil juhul keldrit tuulutada trepikoja kaudu (oht elanikele).

Keelatud on keldrisse minek!

Avada keldri välisuks ning väljuda ohupiirkonnast.

Kui gaasi sulgemisega ja ruumide tuulutamisega gaasi kontsentratsioon ruumides ei vähene, alustatakse inimeste evakueerimist majast. Kõiki tuleb teavitada, et lahtise tule kasutamine, suitsetamine ja elektriseadmete sisse- ja väljalülitamine on keelatud.

Kui leket ei avastata või on selle likvideerimine aeganõudev, siis sulevad spetsialistid kogu maja gaasitrassi. Keldrisse võib gaasilõhn tungida ka maa-alusest vigastatud gaasitorustikust.

Gaasileke väljaspool hoonet

Kui gaasilõhn avastatakse väljaspool hooneid, siis võib see tulla maa-alusest gaasilekkest, mille korral on lekkekohast 50 m raadiuses olevad hooned ohus. Gaas tungib neisse keldrite kaudu.

Kasutusele tuleb võtta kõik abinõud (liikluse seiskamine, elanike evakueerimine, ruumide tuulutus), et ära hoida plahvatusi, lämbumisi ja muid õnnetusjuhtumeid. Vigastatud gaasitorust imendub gaas pinnasesse ning tõuseb kuni tänava või tee tiheda kattekihini.

Talvel tõuseb gaas kuni külmunud pinnasekihini ja võib mõnikord mööda teealust liivvahekihti levida üsna kaugele.

Kui gaasilõhna on tunda linnaosa majade mitmetes korterites, viitab see reaalsele ohule, et antud linnaosas on gaasi madalrõhk tõusnud üle lubatud piiri. Gaasi rõhu tõus võis põhjustada tarbijate gaasiarvestite purunemisi ja lekkeid torustikus või seadmetes. Kõigil tuleb soovitada sulgeda seadmete ja arvestite eelsed kraanid, tuulutada ruume ning oodata asjatundjate kohalejõudmist.

Informeeri häirekeskust

Häirekeskuse informeerimisel on tarvis küsimustele vastates anda järgmist infot:

 • selgitada, mis juhtus (õnnetuse üldine iseloom ja väljendus - lõhn, nähtavad vigastused, tulekahju jne)
 • avarii asukoht või koht, kus avastati gaasilõhn (kas avariikoht on ruumis, trepikojas, keldris, väljaspool hooneid?)
 • kraanid avariikoha lähedal, millest on võimalik lekkekohale viivat torustikku sulgeda (kas gaasi juurdevool on suletud?)
 • ruumis vooluvõrku ühendatud elektriseadmeid (kas ruumis on elekter sees?)
 • lahtine tuli läheduses (küünlad, kamin, ahi jne)
 • avarii avastamise aeg
 • ohustatud inimesed, lähedalasuvad hooned või muud objektid
 • enda nimi ja kontaktandmed