Maakonnaplaneering

Maakonnaplaneering koostatakse eelkõige kohalike omavalitsuste üleste huvide väljendamiseks ning riiklike ja kohalike ruumilise arengu vajaduste ja huvide tasakaalustamiseks. Maakonnaplaneeringuga antakse suunised üldplaneeringu koostamiseks.

Päästeamet hindab kooskõlastamisel:

  • olemasolevaid riskiallikaid ja nende mõju planeeritavale ning sellega arvestamise põhjendusi;
  • planeeritavaid riskiallikaid ja nende mõju hinnang olemasolevale ning kaitsemeetmeid, mida rakendatakse;
  • mõju olemasolul hinnangut päästetöö toimepidevusele.


Täpsemalt on Päästeameti roll planeerimistegevuste juures kirjeldatud Ruumilise planeerimise käsiraamatus.