Üldplaneeringu kooskõlastamine

Üldplaneeringu eesmärk on kogu valla või linna territooriumi või selle osa ruumilise arengu põhimõtete ja suundumuste määratlemine. 

Päästeametiga kooskõlastatakse üldplaneering järgmistel juhtudel:

kui käsitletakse Päästeameti tegevusega seotud küsimusi- üldjuhul tuleohutusnõuded ning päästetöö toimepidevus;

kui planeeritakse uut suurõnnetuse ohuga või ohtlikku ettevõtet, tehakse olemasolevas muudatusi (vaja algatada planeering või anda ehitusluba) ning nende maa-alasse planeerimise korral.

Üldplaneeringu kooskõlastamisel vaatab Päästeamet, kas keskkonnamõju strateegilise hindamise aruandes ja üldplaneeringust või teistest planeeringu juurde käivatest materjalidest selguvad:

Olemasolevad riskiallikad ja nende mõju planeeritavale. Keskendutakse suurõnnetuse ohuga või ohtlikku ettevõttega (uute rajamine, muudatuste tegemine, ohualasse planeerimine) seotud asjaoludele ja tuleohutusele.

Planeeritava poolt mõju olemasolul selle hinnang päästetöö toimepidevusele, sh vesivarustuse olemasolu, sh milline on üldplaneeringu vastavus tuleohutusnõuetele sh päästetöö teostamise võimalikkus.

Päästeameti roll planeerimistegevuste juures on täpsemalt kirjeldatud Ruumilise planeerimise käsiraamatus.

Päästeamet on koostanud juhendi ja metoodika, millest lähtuda kemikaaliseaduse § 32 rakendamisel. Juhendid on leitavad Päästeameti kodulehelt SIIN.

Suurõnnetuse ohuga ja ohtlikud ettevõtted ning nende ohualad on toodud Maa-ameti ohtlike ettevõtete kaardirakenduses.