Üldplaneeringu kooskõlastamine

Üldplaneeringuga kujundatakse linna, valla või nende osade ruumilise arengu põhimõtteid ning hinnatakse muutuste mõjusid. Üldplaneering on detailplaneeringu koostamise alus.

Kohalik omavalitsus määrab, millsed asutused peavad üldplaneeringu kooskõlastama. Päästeametis menetlevad üldplaneeringuid ohutusjärelevalve bürood.

Päästeamet hindab arvestamist:

  • hädaolukorra riskianalüüside tulemustega (planeerimisseaduse § 8 lõige 9)
  • ohtlikkust ettevõttest ja suurõnnetuse ohuga ettevõttest lähtuvate riskide ja ohtudega (kemikaaliseadus § 32 – erinõuded maakasutuse planeerimisel ja ehitise projekteerimisel)

Päästeamet on koostanud juhendi ja metoodika, millest lähtuda kemikaaliseaduse § 32 rakendamisel.