Kohaliku omavalitsuse eriplaneering

Kohaliku omavalitsuse eriplaneering koostatakse olulise ruumilise mõjuga ehitise püstitamiseks, kui nimetatud ehitise asukoht ei ole üldplaneeringus määratud.

Kohaliku omavalitsuse eriplaneering koosneb kahest osast:

  • ehitise püstitamiseks sobivaima asukoha valik
  • sobivaimasse asukohta detailse lahenduse koostamine.

Päästeamet lähtub kohaliku omavalituse eriplaneeringu esimese etapi kooskõlastamisel üldplaneeringu kooskõlastamise põhimõtetest ning teise etapi puhul detailplaneeringu kooskõlastamise põhimõtetest.

Päästeameti roll planeerimistegevuste juures on detailselt kirjeldatud Ruumilise planeerimise käsiraamatus.

Päästeamet on koostanud juhendi ja metoodika, millest lähtuda kemikaaliseaduse § 32 rakendamisel. Juhendid on leitavad: https://www.rescue.ee/et/kemikaaliseaduse-32-juhendid.

Suurõnnetuse ohuga ja ohtlikud ettevõtted ning nende ohualad on toodud Maa-ameti ohtlike ettevõtete kaardirakenduses.