Ruumiline planeerimine

Ruumilise planeerimise põhiline ülesanne on aidata osapooltel kokku leppida konkreetse maa-ala arengu põhimõtetes ja tingimustes.

Päästeameti roll:

planeeringute koostamisel osalemine ja nõustamine ning seisukohtade andmine;

► paneeringute kooskõlastamine.

Meie tegevuse eesmärk on turvalise elukeskkonna kujundamine ja hoidmine, ohtude ennetamine ning operatiivne ja professionaalne abistamine.

Päästeameti küsimused ruumilises planeerimises:

  • Millised on planeeritavast ruumilahendusest ümbruskonnale tulenevad ohud ja riskid?
  • Millised on ümbruskonnast planeeritavale ruumilahendusele tulenevad ohud ja riskid?
  • Milline on planeeritava ruumilahenduse mõju päästetöö toimepidevusele?
  • Kas planeeritava ruumilahenduse puhul on tagatud päästetöö teostamise võimalikkus?
  • Milline on planeeritava ruumilahenduse vastavus tuleohutusnõuetele?

Päästeamet võib olla kaasatud ka keskkonnamõju strateegilise hindamisega seotud tegevustesse (algatamine, programmis osalemine, seisukoha esitamine).


Täpsemalt on Päästeameti roll planeerimistegevuste juures kirjeldatud Ruumilise planeerimise käsiraamatus.

Täname käsiraamatu väljatöötamisel osalenud koostööpartnereid Eesti Planeerijate Ühingust ja rahandusministeeriumist.