Ruumiline planeerimine

Ruumilise planeerimise põhiline ülesanne on aidata osapooltel kokku leppida konkreetse maa-ala arengu põhimõtetes ja tingimustes. 

Päästeameti rolli ruumilises planeerimises on:

1) planeeringute koostamisel osalemine ja nõustamine ning seisukohtade andmine kaasatud/asjaomase asutusena;

2) planeeringute kooskõlastamine (PäästeS § 5 lg 1 p 7, PlanS § 74 lg 7, Vabariigi Valitsuse 17.12.2015 määrus nr 133 § 3 p 10, KemS § 32 lg 4 ja 6).

Päästeamet võib olla ka kaasatud keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise vajalikkuse, programmi või aruande seisukoha esitamise menetlusse. Päästeameti roll planeerimistegevuste juures on detailselt kirjeldatud Ruumilise planeerimise käsiraamatus.

Päästeametil ruumilise planeerimises eelkõige huvi saada vastused järgmistele küsimustele:

1. Millised on planeeritavast ruumilahendusest ümbruskonnale tulenevad ohud ja riskid?

2. Millised on ümbruskonnast planeeritavale ruumilahendusele tulenevad ohud ja riskid?

3. Milline on planeeritava ruumilahenduse mõju päästetöö toimepidevusele11? 4. Kas planeeritava ruumilahenduse puhul on tagatud päästetöö teostamise võimalikkus?

5. Milline on planeeritava ruumilahenduse vastavus tuleohutusnõuetele?

Ruumilise planeerimise käsiraamat