Detailplaneeringu kooskõlastamine

Detailplaneering on ehitusprojekti koostamise aluseks ja selles esitatakse üldised nõuded või piirangud planeeritavale ehitisele. 

  • Päästeamet osaleb kohaliku omavalitsuse poolt läbi viidud haldusmenetluses.
  • Kooskõlastamine või keeldumine peab toimuma 30 päeva jooksul, põhjendatud juhtudel on õigus taotleda tähtaja pikendust.
  • Päästeamet annab kooskõlastuse vaid omavalitsuse poolt algatatud detailplaneeringu menetlusdokumendile.

Päästeametiga kooskõlastatakse detailplaneering järgmistel juhtudel:

  • Kui planeeritakse hooneid ja rajatisi planeeringualale või selle lähiümbrusse.
  • Kui käsitletakse Päästeameti tegevusega seotud küsimusi: üldjuhul tuleohutusnõuded, sh vesivarustuse olemasolu ning päästetöö toimepidevus.
  • Kui planeeritakse uut suurõnnetuse ohuga või ohtlikku ettevõtet, tehakse olemasolevas muudatusi (vaja algatada planeering või anda ehitusluba) ning nende maa-alasse planeerimise korral.

Päästeameti roll planeerimistegevuste juures on detailselt kirjeldatud Ruumilise planeerimise käsiraamatus.

Päästeamet on koostanud juhendi ja metoodika, millest lähtuda kemikaaliseaduse § 32 rakendamisel. Juhendid on leitavad: https://www.rescue.ee/et/kemikaaliseaduse-32-juhendid. Suurõnnetuse ohuga ja ohtlikud ettevõtted ning nende ohualad on toodud Maa-ameti ohtlike ettevõtete kaardirakenduses.