Detailplaneeringu kooskõlastamine

Detailplaneering on ehitusprojekti koostamise aluseks ja selles esitatakse üldised nõuded või piirangud planeeritavale ehitisele. Kohalik omavalitsus määrab, milliste asutuste kooskõlastused on detailplaneeringu kehtestamiseks vajalikud. Kooskõlastuse peab kindlasti andma ka päästeamet.

Detailplaneering on ehitusprojekti koostamise aluseks ja selles esitatakse üldised nõuded või piirangud planeeritavale ehitisele. Kohalik omavalitsus määrab, milliste asutuste kooskõlastused on detailplaneeringu kehtestamiseks vajalikud. Kooskõlastuse peab kindlasti andma ka päästeamet.

Päästeasutus ei vii detailplaneeringu menetlustes ise läbi haldusmenetlust, vaid annab oma kooskõlastuse või keeldub selle andmisest omavalitsuse poolt läbiviidavas menetluses, seega on päästeasutuse tegevus menetlustoiming kohaliku omavalitsuse haldusmenetluses. Päästeasutus on kooskõlastav haldusorgan ning kooskõlastamine või sellest keeldumine peab toimuma päästeasutuse poolt 30 päeva jooksul. Juhul, kui dokumente ei jõuta menetleda 30 päeva jooksul on päästeasutusel õigus taotleda kohalikult omavalitsuselt toimingu tegemiseks ettenähtud aja pikendamist.

NB! Päästeasutus saab anda oma kooskõlastuse ainult neile detailplaneeringutele, mille kohta on omavalitsus algatanud menetluse.

Päästeametis tegelevad detailplaneeringute kooskõlastamisega ohutusjärelevalve bürood.

Ohutusjärelevalve büroode ametnike kontaktid

Päästeamet hindab detailplaneeringu juures:

  • hoonete vahelisi tuleohutuskujasid;
  • kustutusvee saamise võimalusi vastavalt standardile EVS 812-6 (www.evs.ee);
  • päästetehnikale juurdepääsu võimalusi, päästetehnika üldised andmed on kajastatud standardis EVS 812-7 (www.evs.ee);
  • hädaolukorra riskianalüüsi tulemustega arvestamist, suurõnnetuse ohuga ja ohtlikud ettevõtted ning nende ohualad on toodud Maa-ameti ohtlike ettevõtete kaardirakenduses.

Päästeamet on koostanud juhendi ja metoodika, millest lähtuda kemikaaliseaduse § 32 rakendamisel.