Elektrigeneraatori paigaldamise ja kasutamise juhend

Kohtkindel siseruumi paigaldatav generaator

Püsivalt saab generaatori paigaldada nii hoone siseruumi, aga ka hoone vahetusse lähedusse õue. Generaatori paigaldamisel siseruumidesse tuleb jälgida nõudeid, et selle kasutamine ka ohutu oleks. 

Statsionaarse generaatori paigaldamise korral uuri kohalikust omavalitsusest, kas on vaja esitada Ehitisregistrisse ehitusteatis

Generaatoriruum

 • Vali generaatorile sobiv ruum ja mõtle läbi, kuidas ruumi õhuvahetus tagada.
 • Ruumis peab olema võimalus heitgaaside välja juhtimiseks (ruum, kuhu generaator paigaldatakse peab olema vähemalt ühe välisseinaga).
 • Generaatorist väljuvad heitgaase peab olema võimalik juhtida kaugemale hoone õhutuse või õhuvõtu avadest (ventilatsiooniavad, avatavad aknad jne sest heitgaasid ei tohi sattud õhutusavade kaudu tagasi hoonesse).
 • Generaatori ruumist peab olema võimalik moodustada eraldi tuletõkkesektsioon.
 • Mõtle läbi ja vali ka koht, kus saad vajadusel kütusevaru hoiustada.
 • Generaatori ruum koos kütusevaruga võib jääda ühte tuletõkkesektsiooni.
 • Generaatoriruumi asukoht on soovitatav valida võimalikult lähedale hoone peakilbiruumile (võimalikult lühikese ühendusjuhtmestiku paigaldamiseks).


Kohtkindla generaatori paigaldamine

 • Generaator tuleb paigaldada seintest, teistest seadmetest ja kütusemahutist ohutusse kaugusesse, et tagada piisav õhu ringlus ruumis.
 • Generaatori kinnitused aluspinna külge peavad olema piisavalt tugevad, et see töötamise käigus paigast ei liiguks.
 • Kui generaator töötab pikka aega järjest, tuleb vältida selle ülekuumenemist ja selle tagajärjel generaatori töö katkemist. Tuleb tagada piisav õhuvahetus ning ruumi jahutus välisseina paigaldatavate õhuavade kaudu.
 • Paigalda generaator nii, et sellele oleks hooldustööde tegemiseks piisav juurdepääs igast küljest.
 • Hoia generaatori ruum puhas ja muudest esemetest vaba.
 • Tööks kasutatav generaator peab olema maandatud.
   

Ohutu kaugus kuumadest pindadest

 • Kaugus heitgaasitorustikust põlevmaterjalideni on külgedele ja alla 1 m, üles 1,2 m.
 • Kui heitgaasitoru on põlevmaterjalidest lähemal kui 1 m, tuleb paigaldada torule isolatsioonikiht või kaitseekraan.
 • Seina või lae läbiviigul tuleb jälgida, et põlevmaterjal ei jääks heitgaasitorustikule ohtlikult lähedale. Selleks tuleb kasutada heitgaasi torustiku isoleerimist näiteks kivivillaga, mille mahukaal on vähemalt 100 kg/ m³ kohta ja töötemperatuuriga vähemalt 600 ºC ning 0,1 m paksusega.
  • Kasutatav kaitseekraan peab olema mittepõlevast materjalist nt terasleht, tsementkiudplaat, müüritis. Kerge ühekordse kaitseekraani võib teha vähemalt 7 mm paksusest mittepõlevast kiududega tugevdatud tsementplaadist või muust sarnaste omadustega materjalist või vähemalt 1 mm paksusest metall-lehest, mis kinnitatakse tugevalt oma kohale.
  • Nii kaitseekraani ja põranda kui ka lae vahele peab jääma pilu. Plaadid kinnitatakse aluspinnale ja vajaduse korral ka omavahel näiteks kruvidega. Kaitstava pinna ja plaadi vahele jäetakse vähemalt 30 mm laiune tuulutuspilu, kasutades vahetugedena näiteks toruhülsse.
  • Ohutuskujasid võib vähendada külgsuunas ja allapoole 50% ühekordset ja 75% kahekordset kaitseekraani kasutades.
  • Ohutuskujasid võib vähendada ülespoole 25% ühekordset ja 50% kahekordset kaitseekraani kasutades.
 • Ruumi tuleohutusnõuete täpsustamiseks ja tuletõkkesektsiooni nõuete määramiseks pöördu tuleohutuseksperdi tase 6 poole.
 • Ruumi õhuvahetusnõuete täpsustamiseks pöördu ventilatsioonisüsteemi haldava või ventilatsiooniga tegeleva spetsialisti poole.

Kütusevaru
 • Kui generaatoriruumis hoitakse generaatori tarbeks lisaküttemahutit, peab olema selle kaugus generaatorist 1 m või tuleb tagada, et mahuti pinnatemperatuur ei tõuseks üle 40 ºC.
 • Generaatoriga ühes tuletõkkesektsioonis võib hoiustada maksimaalselt 3 m³ kütust, mille leekpunkt on üle 55 ºC.
 • Mittepõleva kütuse mahuti all peab olema vann, mille suurus on vähemalt 50% suurima mahuti mahtuvusest.
 • Põlevast materjalist kütuse mahuti all peab olema mittepõlevast materjalist vann, mille suurus on 100% mahuti mahtuvusest.
 • Kütusevaru hoiustamisel peab generaatori ja mahuti ühendus olema statsionaarne (kohtkindel), et vältida kütuse teisaldamist käsitsi anumaga ühest paagist teise.
 • Varukütuse mahutid koos sellele ette nähtud lisaosadega (täitmisotsik, tuulutusava, ülerõhuklapid) peavad moodustama terviklahenduse vastavalt tootja juhisele.

  Elektriühendus
  • Elektriühendused generaatori ja hoone elektrisüsteemi vahel peab tegema elektrialal kompetentne isik (kutsetunnistust või A-, B-, B1- klassi pädevustunnistust omav isik).
  • Elektripaigaldise valdaja peab tagama, et liitumiskilbil/peakilbil on informatsioon kahepoolse toite kohta.
  • Elektroonikaseadmete ühendamisel peab olema generaatorile märgitud AVR (automaatne pingeregulaator) kui seda märget ei ole, siis tohi elektroonikaseadmeid generaatoriga ühendada. Soovitav on kasutada invertergeneraatorit, et tagada kõikide elektriseadmete toimine.
  • Generaatori juures pikendusjuhtme kasutamisel jälgi, et see oleks poolilt täielikult maha keritud. Lahtikerimata juhe võib üle kuumeneda ning põlema süttida.

  Kasutamine
  • Kasuta ainult töökorras generaatorit.
  • Ära kasuta generaatorit niisketes/märgades ruumides.
  • Hoidu generaatori ülekoormamisest ja ära ületa generaatori lubatud nominaalvõimsust.
  • Paigalda vingugaasiandur - generaatori kasutamisel tekib oht vingugaasi tekkele. Vingugaas on tervisele ohtlik gaas, mis on nähtamatu ning lõhnatu - loe lisa vingugaas.ee.
  • Generaatori kasutamisel kontrolli, et õhutusavad tagavad värske õhu ruumis.
  • Kütusevaru ära hoia generaatori vahetus läheduses ja jälgi, et kütusemahuti ei lekiks
  • Pea meeles, et töötavat generaatorit ei tohi tankida. Tankida tohib vaid jahtunud mootoriga generaatorit.
  • Hoolitse selle eest, et kõik generaatori kasutajad teaksid, kuidas ohutult generaatorit kasutada ja teaksid, kellega küsimuste või tehniliste riketega pöörduda.