Juhendid projekteerijale/ehitajale, arhitektile

Konkreetse juhendi viimast uuendamise kuupäeva vaata juhendi failist.

Juhend, mis käsitleb kuni kaheksakorruseliste puidust elu- või büroohoone konstruktsioonilahendusi.

Loetelu dokumentidest, mis tuleb esitada riikliku tuleohutusjärelevalve ametnikule ehitise kasutusloa taotlemisel.

Juhend, mis annab soovitusi ehitise auditi tuleohutuse osa läbiviimiseks ja auditi aruande vormistamiseks.

Juhend annab suuniseid võrdlevaks lähenemiseks ehitusliku tuleohutuse valdkonnas, luues aluse analüütiliseks tõendamiseks ehitiste tuleohutuse tagamisel

.Juhend tuleohutusosa koostamiseks võttes arvesse MTM määrusest nr 97 „Nõuded ehitusprojektile“ § 22 tulenevaid nõudeid.

Juhend, mis käsitleb tahkkütusel töötava ahju, kamina, pliidi või muu tahkekütusel töötava kütteseadme ning korstna ja ühenduslõõri ehitamist või paigaldamist.

Juhend annab vastuseid Eesti haiglate ja hooldekodude tuleohutuse senises praktikas esile kerkinud probleemidele, samuti esitleb senitundmatuid või vähekasutatavaid tulekaitselahendusi. Juhend on mõeldud haiglate-hooldekodude tuleohutuse eest vastutavatele isikutele, hangete tehniliste tingimuste koostajatele, samuti projekteerijatele ning järelevalveinspektoritele.

Projekteerimisjuhis on koostatud vajadusest täpsustada ning täiendada õigusaktidest tulenevaid ehituslikke tuleohutusnõudeid haiglate ja hooldekodude projekteerimisel ja ehitamisel, arvestades selliste ehitiste eripärasid

Järgnevalt on esitatud juhendmaterjal tuletõkkemansettide valiku ja paigalduse kohta.