Juhendid projekteerijale/ehitajale, arhitektile

Juhendi uuendamise kuupäeva näeb failist. Juhendites viidatud normide ja õigusaktide ajakohasuses palume veenduda Riigi Teatajast või MTÜ Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskuse kodulehelt.

Juhend, mis käsitleb kuni kaheksakorruseliste puidust elu- või büroohoone konstruktsioonilahendusi.

Loetelu dokumentidest, mis tuleb esitada tuleohutusjärelevalve ametnikule ehitise kasutusloa taotlemisel.

Juhend, mis annab soovitusi ehitise auditi tuleohutuse osa läbiviimiseks ja auditi aruande vormistamiseks.

Selgitus tuleohutuseksperdi poolt projekti tuleohutusosa koostamise või kooskõlastamise kohta.

Juhend annab suuniseid võrdlevaks lähenemiseks ehitusliku tuleohutuse valdkonnas, luues aluse analüütiliseks tõendamiseks ehitiste tuleohutuse tagamisel.

Ehitusloa taotlemisel esitatava ehitusprojekti tuleohutuse osa koostamise juhend, vastavalt MTM määrusest nr 97 „Nõuded ehitusprojektile“ § 22 tulenevatele nõuetele.

Juhend annab väljatöötatud lahendused ajalooliste puittarindite tuletõkestusvõimele, kui need on kaetud erinevate küttematerjalidega. Käsitletud on peamiselt sajanditaguseid puitasumeid Eestis.

Juhend annab levinumad lahendused mõne sajandivanuse puittarindi restaureerimiseks või ümberehitamiseks.Toodud on näiteid kuidas puitmajades levinud kattematerjalidega on võimalik tagada arvutatava tarindite tuletõkestusvõime El-60 tulekaitse.

Juhend, mis käsitleb tahkkütusel töötava ahju, kamina, pliidi või muu tahkekütusel töötava kütteseadme ning korstna ja ühenduslõõri ehitamist või paigaldamist.

Projekteerimisjuhis on koostatud vajadusest täpsustada ning täiendada õigusaktidest tulenevaid ehituslikke tuleohutusnõudeid haiglate ja hooldekodude projekteerimisel ja ehitamisel, arvestades selliste ehitiste eripärasid

Järgnevalt on esitatud juhendmaterjal tuletõkkemansettide valiku ja paigalduse kohta.