Tuleohutusülevaatuste KKK

Tuleohutusülevaatuse läbiviimine

Mida tuleb kontrollida tuleohutusülevaatuse käigus?

  • Visuaalselt territooriumi, ehitise ja ehitises toimuva tegevuse vastavust tuleohutusnõuetele.

  • Kas nõutavad tuleohutuspaigaldised on ehitises olemas, töökorras ja hooldatud vastavalt kehtestatud tuleohutusnõuetele.

  • Tuleohutusalast dokumentatsiooni.

  • Ehitises toimuva tegevuse vastavust ehitise peamisele kasutusviisile, kusjuures segakasutusviisiga ehitise puhul tuleb kontrollida ehitise kõiki osasid.

  • Ehitise tuleohutust ja isikute valmisolekut tulekahju korral tegutseda, sealjuures evakuatsiooniõppust ei tehta.

Kes võivad tuleohutusülevaatust läbi viia?

Tuleohutusülevaatust võib läbi viia inimene, kellel on vastavalt kutsestandardile tuleohutusspetsialisti 5. taseme kutsetunnistus või tuleohutuseksperdi 6. taseme kutsetunnistus. Tuleohutusülevaatuse läbiviimine on lubatud ka ehitises tegutseva asutuse töötaja poolt, kellel on kehtiv tuleohutuse spetsialist tase 5 või tuleohutuse ekspert tase 6 kutsetunnistus. Kui tuleohutusteenust osutab asjakohase kutsetunnistusega füüsiline isik juriidilisele isikule, kellega ollakse töösuhtes, siis sellisel juhul ei loeta tuleohutusteenuse osutamist majandustegevuseks.

Kas tuleohutusülevaatuse koostamise käigus on lubatud vahetada ülevaatuse tegijat?

Tuleohutusülevaatuse tegijat on lubatud vahetada üksnes mõjuval põhjusel. Mõjuv põhjus võib tähendada näiteks ootamatut haigestumist, surma või kui tuleohutusülevaatuse tegijal ei ole enam kutsetunnistust. Kui omanik või valdaja ei soovi näiteks lahkhelide tõttu enam praeguse tuleohutuseülevaatuse tegijaga koostööd jätkata, tuleks koostöös Päästeametiga olukord lahendada.