Tuleohutusülevaatuste KKK

Ülevaatusel leitud puudused

Kuidas toimida kui tuleohutusülevaatuse käigus tuvastati puuduseid, mida on võimalik kiirelt ja lihtsasti kõrvaldada (nt märgistused puudu, evakuatsiooniteele on midagi ladustatud vms)?
Kui tuvastatakse puudused, mida on võimalik kiirelt kõrvaldada, siis tuleohutusülevaatuse tegija lepib ehitise omaniku/valdaja/volitatud esindajaga kokku esmastes puuduste kõrvaldamise tähtaegades.

Kui puudused likvideeritakse 30 päeva jooksul, siis koostatakse akt ehitise korrasoleku kohta. Järgmine tuleohutusülevaatus toimub 6 aasta pärast alates ülevaatuse läbiviimise kuupäevast.
 

► Kuidas toimida, kui ehitises avastatakse puudused, mida ei ole võimalik 30 päeva jooksul kõrvaldada?
Koostatakse akt, kuhu märgitakse tuvastatud puuduste loetelu ja likvideerimise tähtajad, mis lepitakse ehitise omaniku/valdaja/volitatud esindaja ja ülevaatuse tegija vahel kokku.

Lähtuvalt kokkulepitud tähtaegadest teeb tuleohutusülevaatuse tegija uue tuleohutusülevaatuse, kus kontrollib puuduste likvideerimist. Uue ülevaatuse läbi viimiseks on aega 60 kalendripäeva alates puuduse likvideerimise tähtaja saabumisest.

Kontrollitakse vaid eelnevalt fikseeritud puuduseid. Kui puudused on likvideeritud, märgitakse see akti. Järgmine tuleohutusülevaatus toimub 3 aasta pärast alates ülevaatuse läbiviimise kuupäevast. 

► Kuidas toimida, kui uue tuleohutusülevaatuse käigus tuvastatakse, et puudused on likvideerimata?
Tuleohutusülevaatuse tegija märgib päästeinfosüsteemi info likvideerimata puuduste kohta ja edasi menetleb rikkumisi Päästeamet, sh rikkumisi, mille tähtaeg ei ole saabunud. Järgmine tuleohutusülevaatus toimub 3 aasta pärast peale inspektori menetluse lõppemist.

Mis on vahetu oht ja kuidas selle korral käituda?

Vahetu oht on oht, mis võib kaasa tuua ulatuslike tagajärgedega päästesündmuse või nõude peatada ehitise või selle territooriumi kasutamine või seadme töö. Sellisel juhul peab tuleohutusülevaatuse tegija esitama ülevaatuse akti päästeinfosüsteemi hiljemalt kolme tööpäeva jooksul tuleohutusülevaatuse tegemise kuupäevast ning Päästeametil õigus algatada riiklik järelevalve menetlus.

Kuidas toimida kui tuleohutusülevaatuse käigus puuduseid ei tuvastatud?
Kui puuduseid ei tuvastatud, siis koostab tuleohutusülevaatuse tegija portaalis akti ehitise korrasoleku kohta ning kinnitab andmete õigsust oma allkirjaga. Järgmine tuleohutusülevaatus toimub 6 aasta pärast alates ülevaatuse läbiviimise kuupäevast.