Tuletõkkeuksed-KKK

Kuidas veenduda, et tuletõkkeuks on töökorras?

 • Kontrolli ukse riivide, lukkude ja sulgurite toimimist ukse sulgemisel ja avamisel.

 • Kontrolli lukkude, käepidemete, riivide ja sulgurite kruvide kinnipüsimist.

 • Kontrolli tuletõkke paarisukse sulgemisühtlust ja automaatriivide toimimist.

 • Kontrolli uksehingede seisukorda.

 • Kontrolli lengi ja ukselehe vahelisi pilusid, tihendite olemasolu ja toimimist.

 • Kontrolli elektriliste lukkude, vasturaudade ja uste lahtihoidmise mehhanismide töökorda uste avamisel ja sulgemisel käsitsi ja juhtimislülitite abil.

 • Klaasiavaga metallustel kontrolli klaasi kinnitusliistude ning tihendite olukorda ja kinnitust.

 • Kontrolli metalluste värvipindade vigastuste olemasolu.

 • Ukse värvipinna puhastamiseks ja hooldamiseks kasuta veega lahjendatavaid üldpuhastusvahendeid. Keelatud on kasutada atsetooni, nitrolahusti ja bensiini analooge sisaldavaid lahusteid.

 • Kontrollida korrapäraselt induktsioonitestriga nõrkvoolusüsteemi ühendatud tuletõkkeukse-süsteemi elektri pinge all mitte olemist. Vastasel korral lülitada elekter välja ja tellida maandustööd pädevalt isikult/teenusepakkujalt. Elektritöid võib teostada vaid kvalifitseeritud elektrik.

Kui märkad tuletõkkeukse kontrollimise käigus puudusi, näiteks:

 • riiv, link, hinged, sulgurid vms osad vajavad õlitamist ja/või reguleerimist

 • tihend vajab vahetamist

 • ukse pind vajab värviparandusi

 • muud mitteloetletud puudused …

Pöördu ukse hooldamiseks pädeva isiku* või teenusepakkuja** poole. Iseseisvalt puuduste kõrvaldamine selleks mittesobivate vahenditega võib vähendada tuletõkkeukse tulekindlust.

Vajadusel pöördu täpsete hooldusjuhiste saamiseks konkreetse uksetootja poole. Tuletõkkeuste hooldmisel tuleb alati esmalt kinni pidada tootja kasutus- ja hooldusjuhendist. Selle puudumisel lähtuda üldisematest hooldamise nõuetest.

*pädev isik – asutuses või ettevõttes tuleohutuse eest vastutav isik, kellel on oskused ja õigused tuleohutust puudutavate küsimuste lahendamiseks või vastavat teenust pakkuv isik väljastpoolt asutust või ettevõtet, kellel on õigus tegeleda tuletõkkeuste hooldamise ja kontrollimisega.

**pädev teenusepakkuja – vastavat tuleohutusteenust pakkuv isik või ettevõte, kes on tuletõkkeukse tootja poolt aktsepteeritud konkreetset toodet hooldama ja kontrollima