Õigusruum

Õigusaktide täistekstid leiad Riigi Teatajast. NB! Kontrolli, et lingilt avanenud õigusakt on kehtiv!

Üldine

Pääste- ja demineerimistööga seotud õigusaktid

 • Vabariigi Valitsuse 06. jaanuar 2011 määrus nr 5 „Päästesündmusel osalevate riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste ning isikute koostöö kord“
 • Vabariigi Valitsuse 05. mai 2011 määrus nr 51 “Rahvusvahelisel päästetööl ja demineerimistööl osalemise ja kulude katmise kord“
 • Vabariigi Valitsuse 27. jaanuar 2011 määrus nr 18 „Päästetööl või demineerimistööl asja sundkasutusse võtmisega tekkinud kulude hüvitamise ulatus ja kord“
 • Vabariigi Valitsuse 09. september 2010 määrus nr 134 „Ulatusliku või pikaajalise päästetöö või demineerimistööga seotud kulude hüvitamise ja tasu maksmise ulatus ja kord“
 • Siseministri 15. juuli 2020 määrus nr 50 „Päästeameti poolt lõhkematerjali käitlemise kord ja nõuded lõhkamiskohale“


Vabatahtlike päästjatega seotud õigusaktid

 • Siseministri 10. november 2010 määrus nr 57 „Vabatahtliku päästja ja abidemineerija kutsesobivuse nõuded isikuomaduste, füüsilise ettevalmistuse, väljaõppe ja terviseseisundi kohta ning nendele vastavuse kontrollimise tingimused ja kord ning väljaõppe ja arvestuse läbiviimise kord“
 • Siseministri 09. november 2010 määrus nr 54 „Vabatahtliku päästja ja abidemineerija tunnistuse ja eritunnuse kirjeldus ning eritunnuse andmise ja kandmise kord“


Teenistusega päästeametis seotud õigusaktid

 • Siseministri 15. veebruar 2011 määrus nr 2 „Päästeteenistujate kutsesobivuse nõuded, sealhulgas füüsilise ettevalmistuse, hariduse- ja tervisenõuded“
 • Siseministri 03. märts 2008 määrus nr 17 „Päästeteenistujate hindamise kord“
 • Siseministri 02. mai 2013 määrus nr 19 „Päästeteenistujate palgamäärad, põhipalga määramise ja päästeteenistujatele muutuvpalga maksmise kord“
 • Siseministri 30. aprill 2008 määrus nr 32 „Päästeteenistuse aumärgi liigid ja kirjeldus ning päästeteenistuse aumärgi andmise ja kandmise ning äravõtmise kord“

Tuleohutusega seotud õigusaktid

 • Tuleohutuse seadus
 • Siseministri 1. september 2010 määrus nr 43 „Tulekahju korral tegutsemise plaanile ning evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppuse korraldamisele esitatavad nõuded“
 • Siseministri 30. august 2010 määrus nr 41 „Küttesüsteemi puhastamise nõuded“
 • Siseministri 7. september 2010 määrus nr 47 „Tuletöö tegemisele esitatavad nõuded“
 • Siseministri 30. august 2010 määrus nr 38 "Nõuded tuletöö tegemise koolitusele ja tuletöötunnistusele"
 • Siseministri 2. september 2010 määrus nr 44 „Põlevmaterjalide ja ohtlike ainete ladustamise tuleohutusnõuded“
 • Siseministri 07. jaanuar 2013 määrus nr 1 „Nõuded tulekahjusignalisatsioonisüsteemile ja ehitistele, kust tuleb automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi tulekahjuteade edastada Häirekeskusesse, ning tulekahjuteate edastamise ja sellest loobumise kord“
 • Siseministri 12. detsember 2022 määrus nr 44 „Nõuded tulekustutitele ja voolikusüsteemidele, nende valikule, paigaldamisele, tähistamisele ja korrashoiule“
 • Siseministri 10. veebruar 2011 määrus nr 1 "Nõuded tuleohutuse enesekontrollile ja tuleohutusaruandele ning tuleohutusaruande koostamise kohustuslikkuse kriteeriumid"
 • Siseministri 18. veebruar 2021 määrus nr 10 „Veevõtukoha rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord“
 • Siseministri 03. juuli 2021 määrus nr 18 „Lõkke tegemisele ja grillimiskohale esitatavad nõuded“
 • Siseministri 08. veebruar 2021 määrus nr 4 „Maastiku kontrollitud põletamise nõuded ja kord“
 • Siseministri 12. detsember 2022 määrus nr 44 „Nõuded tulekustutitele ja voolikusüsteemidele ning nende valikule, paigaldamisele, tähistamisele ja korrashoiule“


Ehituslikud ja muud tuleohutusnõuded


Kriisireguleerimisega seotud õigusaktid

 • Hädaolukorra seadus
 • Jäätmeseadus
 • Kemikaaliseadus
 • Küberturvalisuse seadus
 • Majandus- ja taristuministri 09. jaanuar 2018 määrus nr 2 „Elutähtsa teenuse kirjeldus ja toimepidevuse nõuded riigitee sõidetavuse tagamisel“
 • Siseministri 22. juuli 2021 määrus nr 72 „Regionaalsete kriisikomisjonide moodustamine, nende koosseis ja töökord“
 • Siseministri 22. juuli 2021 määrus nr 73 „Eriolukorra tööle rakendatud isiku hukkumise või surma, osalise või puuduva töövõime korral makstava hüvitise, matuse korraldamise kulude ning ravi- ja ravimikulude hüvitise arvutamise, määramise ja maksmise kord“
 • Siseministri 29. juuli 2021 määrus nr 75 „Elutähtsa teenuse toimepidevuse riskianalüüsi ja plaani nõuded, nende koostamise ning plaani kasutuselevõtmise nõuded ja kord“
 • Siseministri 29. juuli 2021 määrus nr 76 „Kriisireguleerimisõppuse läbiviimisele ning õppuse korraldamisele esitatavad nõuded“
 • Siseministri 29. juuli 2021 määrus nr 77 „Loetelu hädaolukorda põhjustada võivatest sündmustest, mille kohta koostatakse riskianalüüs, analüüsi koostamise nõuded ja kord ning selle koostamist juhtiv asutus“
 • Siseministri 29. juuli 2021 määrus nr 78 „Loetelu hädaolukorda põhjustada võivatest sündmustest, mille kohta koostatakse nende lahendamise plaan, plaani koostamise nõuded ja kord ning selle koostamist juhtivad asutused, hädaolukorra lahendamist juhtivad täidesaatva riigivõimu asutused, hädaolukordade loetelu, mille puhul korraldatakse riskikommunikatsiooni, ning selle korraldamise eest vastutavad asutused“
 • Vabariigi Valitsuse 22. juuni 2017 määrus nr 109 „Eriolukorra ajal asja sundvõõrandamise ja sundkasutuse eest hüvitise arvutamise ja maksmise kord
 • Vabariigi Valitsuse 22. juuni 2017 määrus nr 110 „Eriolukorra tööle rakendatud isikule toetuse maksmise ulatus ja kord“
 • Vabariigi Valitsuse 22. juuni 2017 määrus nr 112 „Hädaolukorra lahendamise juhtimise, lahendamisel osalevate asutuste ja isikute koostöö, avalikkuse teavitamise ja asutustevahelise teabevahetuse ning ulatusliku evakuatsiooni läbiviimise nõuded ja kord“
 • Vabariigi Valitsuse 18. detsember 2015 määrus nr 144 „Kaitseväe ja Kaitseliidu politsei ülesannete täitmisse, päästesündmuse lahendamisse ning eriolukorra tööde tegemisse kaasamise kord“