Õigusruum

Päästeala reguleerivate õigusaktide allikaks on Riigi Teataja. Õigusaktide täistekstid asuvad Riigi Teataja koduleheküljel www.riigiteataja.ee
Soovitame enne lugemist avanenud õigusaktide kehtivust kontrollida.

Üldine

Pääste- ja demineerimistööga seotud õigusaktid

 • Vabariigi Valitsuse 06. jaanuar 2011 määrus nr 5 „Päästesündmusel osalevate riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste ning isikute koostöö kord“ 
 • Vabariigi Valitsuse 05. mai 2011 määrus nr 51 “Rahvusvahelisel päästetööl ja demineerimistööl osalemise ja kulude katmise kord“
 • Vabariigi Valitsuse 27. jaanuar 2011 määrus nr 18 „Päästetööl või demineerimistööl asja sundkasutusse võtmisega tekkinud kulude hüvitamise ulatus ja kord“
 • Vabariigi Valitsuse 09. september 2010 määrus nr 134 „Ulatusliku või pikaajalise päästetöö või demineerimistööga seotud kulude hüvitamise ja tasu maksmise ulatus ja kord“
 • Siseministri 27. september 2010 määrus nr 50 „Päästeameti poolt lõhkematerjali käitlemise kord“

Vabatahtlike päästjatega seotud õigusaktid

 • Siseministri 10. november 2010 määrus nr 57 „Vabatahtliku päästja kutsesobivuse nõuded ja nendele vastavuse kontrollimise kord ning väljaõppe ja arvestuse läbiviimise kord“
 • Siseministri 09. november 2010 määrus nr 54 „Vabatahtliku päästja tunnistuse ja eritunnuse kirjeldus ning eritunnuse andmise ja kandmise kord“
 • Siseministri 07. detsember 2010 määrus nr 61 “Päästeameti poolt vabatahtlikule päästjale ja juriidilisele isikule hüvitatavad kulu liigid ning hüvitise suuruse määramise ja maksmise kord“

Teenistusega päästeametis seotud õigusaktid

 • Siseministri 15. veebruar 2011 määrus nr 2 „Päästeteenistujate kutsesobivuse nõuded, sealhulgas füüsilise ettevalmistuse, hariduse- ja tervisenõuded“

  Siseministri 03. märts 2008 määrus nr 17 „Päästeteenistujate hindamise kord“

  Siseministri 02. mai 2013 määrus nr 19 „Päästeteenistujate palgamäärad, põhipalga määramise ja päästeteenistujatele muutuvpalga maksmise kord“

  Siseministri 30. aprill 2008 määrus nr 32 „Päästeteenistuse aumärgi liigid ja kirjeldus ning päästeteenistuse aumärgi andmise ja kandmise ning äravõtmise kord“

  Siseministri 23. mai 2016 määrus nr 15 „Päästetööl osalenud vabatahtliku päästja hukkumise, surma või osalise või puuduva töövõime korral makstava hüvitise ja kulude arvutamise, määramise ning maksmise kord ja ulatus“

Tuleohutusega seotud õigusaktid

 • Tuleohutuse seadus 
 • Siseministri 1. september 2010 määrus nr 43 „Tulekahju korral tegutsemise plaanile ning evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppuse korraldamisele esitatavad nõuded“
 • Siseministri 30. august 2010 määrus nr 41 „Küttesüsteemi puhastamise nõuded“
 • Siseministri 7. september 2010 määrus nr 47 „Tuletöö tegemisele esitatavad nõuded“
 • Siseministri 30. august 2010 määrus nr 38 "Nõuded tuletöö tegemise koolitusele ja tuletöötunnistusele"
 • Siseministri 30. august 2010 määrus nr 40 „Küttekoldevälise tule tegemise ja grillimise kohale esitatavad nõuded“
 • Siseministri 2. september 2010 määrus nr 44 „Põlevmaterjalide ja ohtlike ainete ladustamise tuleohutusnõuded“ 
 • Siseministri 18. august 2010 määrus nr 37 „Nõuded tuletõrjehüdrandi tüübi valikule, paigaldamisele, tähistamisele ja korrashoiule“
 • Siseministri 07. jaanuar 2013 määrus nr 1 „Nõuded tulekahjusignalisatsioonisüsteemile ja ehitised, kus tuleb automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi tulekahjuteade juhtida Häirekeskusesse“
 • Siseministri 30. august 2010 määrus nr 39 „Nõuded tulekustutitele ja voolikusüsteemidele, nende valikule, paigaldamisele, tähistamisele ja korrashoiule“
 • Siseministri 10. veebruar 2011 määrus nr 1 "Nõuded tuleohutuse enesekontrollile ja tuleohutusaruandele ning tuleohutusaruande koostamise kohustuslikkuse kriteeriumid" 

Ehituslikud ja muud tuleohutusnõuded 

 • Planeerimisseadus
 • Ehitusseadustik
 • Siseministri 30.märts 2017 määrus nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele“

Kriisireguleerimisega seotud õigusaktid