Päästeameti äri- ja andmesõnastik

Ärisõnastik on organisatsioonis kasutatav oskussõnastik ehk sõnaseletuste loend, mis fikseerib organisatsiooni terminoloogia. Ärisõnastik määratleb organisatsiooni tegevusega seotud mõisted.

Mõistete defineerimisel on arvestatud Põhjamaade praktikaga ning Maailma Tervishoiuorganisatsiooni rahvusvahelise haiguste klassifikaatori põhimõtteid. Samuti on arvestatud Ehitiste tuleohutuse standardis EVS 812-1:2013 toodud tuleohutusalaseid mõisteid.

Mõistete selgitamisel on kasutatud statistikaameti, päästeameti, kemikaaliseaduse, haldusmenetluse seaduse, ehitusseadustiku, hädaolukorra seaduse, metsaseaduse, rahandusministeeriumi, riigikantselei ja eesti keele instituudi koostatud sõnastikke ning seletuskirju. Abiks on võetud 2017. aastal ilmunud "Päästetöö terminite seletav sõnaraamat". Mõisteid on võetud ka "Päästeameti teenustepõhise juhtimismudeli" abimaterjalidest.

Tutvu Päästeameti ärisõnastikuga siin.


Andmesõnastik on andmemudelis kasutatavate andmeobjektide ja andmeelementide kirjelduste loetelu. Andmesõnastiku andmekirjelduse käigus tekib asutuses kasutatavatest andmetest terminiloend. Andmesõnastiku sisu saadakse enamasti andmebaasi füüsilisest mudelist ja seotakse ärisõnastiku terminitega (Statistikaamet, 2020). „Andmekirjelduse juhis Lisa 1 andmekirjelduse standard“ on võetud andmesõnastiku loomise aluseks.

Andmemuutujate ja andmekirjelduste selgitamisel on kasutatud Päästeameti andmelao PÄHKAL andmebaasi.

Tutvu Päästeameti andmesõnastikuga siin.