Tuleohutuspaigaldised

Automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem

Projekteerimine:

Majandustegevusteate esitamise kohustus, tegutsemaks automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi projekteerimise valdkonnas. Projekteerimise teenust pakkuval ettevõttel peab olema lepinguline suhe vastutava spetsialistiga, kes on pädev juhtima ja kontrollima automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi projekteerimist. Vastutaval spetsialistil peab olema automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi projekteerimiseks omistatud kutse kutseseaduse tähenduses, mille kohaselt isik korraldab ressursside jagamist ja teiste tööd ning vastutab selle töö eest. Kutseseaduse tähenduses, tohib automaatset tulekahjusignalisatsioonisüsteemi projekteerida turvasüsteemide projekteerija, tase 6. Tuleohutuse seadus § 33 ja 34.

Paigaldamine:

Majandustegevusteate esitamise kohustus, tegutsemaks automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi ehitamise valdkonnas. Ehitamise teenust pakkuval ettevõttel peab olema lepinguline suhe vastutava spetsialistiga, kes on pädev juhtima ja kontrollima automaatse tulekahjusignalisatsiooni- ehitamist. Vastutaval spetsialistil peab olema automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi ehitamiseks omistatud kutse kutseseaduse tähenduses, mille kohaselt isik korraldab ressursside jagamist ja teiste tööd ning vastutab selle töö eest. Kutseseaduse tähenduses, tohib automaatset tulekahjusignalisatsioonisüsteemi ehitada turvasüsteemide tehnik, tase 4. Turvasüsteemide tehnik, tase 4 tööks on automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi ehitamine. Turvasüsteemide tehnik, tase 5 tööks on automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi ehitamise korraldamine. Ta vastutab automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi ehitamise eest ning kontrollib nende teostust allkirjastades ehitusdokumentatsiooni dokumente. Tuleohutuse seadus § 33 ja 34.

Hooldamine:

Majandustegevusteate esitamise kohustus, tegutsemaks automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi hooldamise valdkonnas. Hooldamise teenust pakkuval ettevõttel peab olema lepinguline suhe vastutava spetsialistiga, kes on pädev juhtima ja kontrollima automaatse tulekahjusignalisatsiooni- hooldamist. Vastutaval spetsialistil peab olema automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi hooldamiseks omistatud kutse kutseseaduse tähenduses, mille kohaselt isik korraldab ressursside jagamist ja teiste tööd ning vastutab selle töö eest. Kutseseaduse tähenduses, tohib automaatset tulekahjusignalisatsioonisüsteemi hooldada turvasüsteemide tehnik, tase 4. Turvasüsteemide tehnik, tase 4 tööks on automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi hooldamine. Turvasüsteemide tehnik, tase 5 tööks on automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi hooldamise korraldamine. Ta vastutab automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi hooldamise eest ning kontrollib nende teostust allkirjastades hoolduse dokumente. Tuleohutuse seadus § 33 ja 34.

Automaatne tulekustutussüsteem

Projekteerimine:

Majandustegevusteate esitamise kohustus, tegutsemaks automaatse tulekustutussüsteemi projekteerimise valdkonnas. Projekteerimise teenust pakkuval ettevõttel peab olema lepinguline suhe vastutava spetsialistiga, kes on pädev juhtima ja kontrollima automaatse tulekustutussüsteemi projekteerimist. Vastutaval spetsialistil peab olema automaatse tulekustutussüsteemi projekteerimiseks omistatud kutse kutseseaduse tähenduses, mille kohaselt isik korraldab ressursside jagamist ja teiste tööd ning vastutab selle töö eest. Kutseseaduse tähenduses, tohib automaatset tulekustutussüsteemi projekteerida turvasüsteemide projekteerija, tase 6. Tuleohutuse seadus § 33 ja 34.

Paigaldamine:

Majandustegevusteate esitamise kohustus, tegutsemaks automaatse tulekustutussüsteemi ehitamise valdkonnas. Ehitamise teenust pakkuval ettevõttel peab olema lepinguline suhe vastutava spetsialistiga, kes on pädev juhtima ja kontrollima automaatse tulekustutussüsteemi ehitamist. Vastutaval spetsialistil peab olema automaatse tulekustutussüsteemi ehitamiseks omistatud kutse kutseseaduse tähenduses, mille kohaselt isik korraldab ressursside jagamist ja teiste tööd ning vastutab selle töö eest. Kutseseaduse tähenduses, tohib automaatse tulekustutussüsteemi ehitada turvasüsteemide tehnik, tase 4. Turvasüsteemide tehnik, tase 4 tööks on automaatse tulekustutussüsteemi ehitamine. Turvasüsteemide tehnik, tase 5 tööks on automaatse tulekustutussüsteemi ehitamise korraldamine. Ta vastutab automaatse tulekustutussüsteemi ehitamise eest ning kontrollib nende teostust allkirjastades ehitusdokumentatsiooni dokumente. Tuleohutuse seadus § 33 ja 34.

Hooldamine:

Majandustegevusteate esitamise kohustus, tegutsemaks automaatse tulekustutussüsteemi hooldamise valdkonnas. Hooldamise teenust pakkuval ettevõttel peab olema lepinguline suhe vastutava spetsialistiga, kes on pädev juhtima ja kontrollima automaatse tulekustutussüsteemi hooldamist. Vastutaval spetsialistil peab olema automaatse tulekustutussüsteemi hooldamiseks omistatud kutse kutseseaduse tähenduses, mille kohaselt isik korraldab ressursside jagamist ja teiste tööd ning vastutab selle töö eest. Kutseseaduse tähenduses, tohib automaatse tulekustutussüsteemi hooldada turvasüsteemide tehnik, tase 4. Turvasüsteemide tehnik, tase 4 tööks on automaatse tulekustutussüsteemi hooldamine. Turvasüsteemide tehnik, tase 5 tööks on automaatse tulekustutussüsteemi hooldamise korraldamine. Ta vastutab automaatse tulekustutussüsteemi hooldamise eest ning kontrollib nende teostust allkirjastades hoolduse dokumente. Tuleohutuse seadus § 33 ja 34.

Tuletõrjevoolikusüsteem

Kontrollimine

Majandustegevusteate esitamise kohustus, tegutsemaks tuletõrjevoolikusüsteemi kontrollimise valdkonnas. Kontrollimise teenust pakkuval ettevõttel peab olema lepinguline suhe vastutava spetsialistiga, kes on pädev juhtima ja kontrollima tuletõrje voolikusüsteemi kontrollimist. Vastutaval spetsialistil peab olema tuletõrjevoolikusüsteemi kontrollimiseks erialane ettevalmistus ning vähemalt kolmeaastane töökogemus selles valdkonnas. Tuleohutuse seadus § 33 ja 34.

Hooldamine

Majandustegevusteate esitamise kohustus, tegutsemaks tuletõrjevoolikusüsteemi hooldamise valdkonnas. Hooldamise teenust pakkuval ettevõttel peab olema lepinguline suhe vastutava spetsialistiga, kes on pädev juhtima ja kontrollima tuletõrje voolikusüsteemi hooldamist. Vastutaval spetsialistil peab olema tuletõrjevoolikusüsteemi hooldamiseks erialane ettevalmistus ning vähemalt kolmeaastane töökogemus selles valdkonnas. Tuleohutuse seadus § 33 ja 34.

Tulekustuti

Hooldamine

Majandustegevusteate esitamise kohustus, tegutsemaks tulekustuti hooldamise valdkonnas. Hooldamise teenust pakkuval ettevõttel peab olema lepinguline suhe vastutava spetsialistiga, kes on pädev juhtima ja kontrollima tulekustuti hooldamist. Vastutaval spetsialistil peab olema tulekustuti hooldamiseks erialane ettevalmistus ning vähemalt kolmeaastane töökogemus selles valdkonnas. Tuleohutuse seadus § 33 ja 34.

Kontroll

Objekti omanik tagab tulekustuti korrashoiu selle regulaarse vaatluse, kontrolli ja hooldusega. Tulekustutit kontrollitakse tootja poolt ette nähtud sagedusega või kui vaatluse tulemused seda nõuavad. Nõuded tulekustutitele ja voolikusüsteemidele, nende valikule, paigaldamisele, tähistamisele ja korrashoiule määrus nr 39 §8, §9 ja §10.

Turvavalgustus

Projekteerimine ja paigaldamine

Projekteerida ja paigaldada ning seda kontrollida ja hooldada tuleb vastavalt tehnilisele normile ja tootja juhisele ning ohutusnõuetes ettenähtule selliselt, et turvavalgustus täidaks oma otstarvet. Turvavalgustuse võib turule lasta või kasutusele võtta, kui see vastab tehnilises normis sätestatud tingimustele. Tuleohutuse seadus § 32 lg 1 ja 2

Kontroll ja hooldus

Turvavalgustus kuulub tuleohutuse seaduse § 30 lg 1 alusel tuleohutuspaigaldiste koosseisu. Turvavalgustuse omanik tagama selle korrashoiu ja katkematutoimepidevuse, korraldama ettenähtud juhtudel vaatlust, kontrolli ja hooldust ning omama dokumentatsiooni selle kontrolli ja hoolduse kohta. Tuleohutuse seadus § 31.