Avaliku ürituse kooskõlastamine

Avalik üritus on avalikus kohas toimuv ja avalikkusele suunatud lõbustusüritus, etendus, võistlus, kaubandusüritus või muu taoline inimeste kogunemine, mis ei ole koosolek.

Avaliku ürituse kooskõlastamiseks tuleb pöörduda avaliku ürituse toimumise asukoha järgsesse kohalikku omavalitsusse. Juhul kui kohalik omavalitsus ei ole kehtestanud avaliku ürituste loa taotlemise korda, tuleb avaliku ürituse taotlus esitada otse vastava piirkonna Päästeameti päästekeskusele.

Enne avaliku ürituse korraldamist selleks mitte ettenähtud ehitises või ajutise ehitise ning atraktsioonide paigaldamisel on avaliku ürituse korraldaja kohustatud kontrollima:
1) üritusega seotud ruumi, ehitise või ajutise ehitise ning atraktsioonide üldist tuleohutusseisundit;
2) evakuatsiooni- või hädaväljapääsu ning evakuatsioonitee tähistatust tuleohutusmärgiga;
3) evakuatsioonitee ja -pääsu kasutamisvalmidust ja vastavust avaliku ürituse osalejate arvule;
4) ettenähtud tuleohutuspaigaldiste olemasolu ja nende korrasolekut;
5) päästevahendite olemasolu ja kasutusvalmidust;
6) ruumis olevate seadmete seisukorda ja tööd;
7) muid asjaolusid, mis võivad põhjustada tulekahju.

Ürituse korraldamisel selleks mitte ettenähtud ehitises tuleb koostada asendiplaan ning tuleb jälgida eritingimusi, mis kohalik päästekeskus esitab ürituse korraldamiseks. Sama nõue kehtib ka ajutise ehitise ning atraktsioonide paigaldamise kohta. Plaanile märgitakse evakuatsiooniteed ja päästesõidukite sisenemisteed. Plaan tuleb esitada asukohajärgsele päästekeskusele.

Juhul kui avalikul üritusel tehakse lõket tuleb päästeametiga kooskõlastada lõkke asukoht ja tule leviku piiramiseks vajalike tulekustutusvahendite kogus.

Avaliku lõkke kooskõlastamise blanketi leiad siit.

Ohutusnõuded lõkke tegemiseks on leitavad määrusest "Küttekoldevälise tule tegemise ja grillimise kohale esitatavad nõuded".

Avaliku ürituse tuleohutusnõuete rikkumine on karistatav rahatrahviga kuni 300 trahviühikut, sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, karistatakse rahatrahviga kuni 3200 eurot.

Päästekeskuste kontaktid:

  • Põhja päästekeskuse korral – Erika 3, Tallinn 10416 või pohja@rescue.ee;
  • Lõuna päästekeskuse korral – Jaama 207, Tartu 50705 või louna@rescue.ee;
  • Ida päästekeskuse korral – Rahu 38, Jõhvi 41532 või ida@rescue.ee;
  • Lääne päästekeskuse korral – Pikk 20A, Pärnu 80013 või laane@rescue.ee

Kontakte või muud teavet avaliku ürituse korraldamise kohta saab ka päästeinfo telefonilt 1524.

Loe lisa:

Tuleohutuse seadus