Avaliku ürituse kooskõlastamine

Avalik üritus on avalikus kohas toimuv ja avalikkusele suunatud lõbustusüritus, etendus, võistlus, kaubandusüritus või muu taoline inimeste kogunemine, mis ei ole koosolek.

Avaliku ürituse kooskõlastamiseks tuleb pöörduda avaliku ürituse toimumise asukoha järgsesse kohalikku omavalitsusse. Juhul kui kohalik omavalitsus ei ole kehtestanud avaliku ürituste loa taotlemise korda, tuleb avaliku ürituse taotlus esitada otse vastava piirkonna Päästeameti päästekeskusele.

Enne avaliku ürituse korraldamist selleks mitte ettenähtud ehitises või ajutise ehitise ning atraktsioonide paigaldamisel on avaliku ürituse korraldaja kohustatud kontrollima:

 1. üritusega seotud ruumi, ehitise või ajutise ehitise ning atraktsioonide üldist tuleohutusseisundit;
 2. evakuatsiooni- või hädaväljapääsu ning evakuatsioonitee tähistatust tuleohutusmärgiga;
 3. evakuatsioonitee ja -pääsu kasutamisvalmidust ja vastavust avaliku ürituse osalejate arvule;
 4. ettenähtud tuleohutuspaigaldiste olemasolu ja nende korrasolekut;
 5. päästevahendite olemasolu ja kasutusvalmidust;
 6. ruumis olevate seadmete seisukorda ja tööd;
 7. muid asjaolusid, mis võivad põhjustada tulekahju.

Ürituse korraldamisel selleks mitte ettenähtud ehitises tuleb koostada asendiplaan ning tuleb jälgida eritingimusi, mis kohalik päästekeskus esitab ürituse korraldamiseks. Sama nõue kehtib ka ajutise ehitise ning atraktsioonide paigaldamise kohta. Plaanile märgitakse evakuatsiooniteed ja päästesõidukite sisenemisteed. Plaan tuleb esitada asukohajärgsele päästekeskusele.

Avalikul üritusel tehtavat lõket Päästeametiga kooskõlastama ei pea. Avaliku ürituse korraldajal on kohustus järgida eelpool välja toodud avaliku ürituse tuleohutusnõudeid ja kui üritusega kaasneb lõkketegemine, kohalduvad sellele kõik tavapärased lõkke tegemise ohutusnõuded, mis on leitavad määrusest „Lõkke tegemisele ja grillimiskohale esitatavad nõuded“.

Avaliku ürituse tuleohutusnõuete rikkumine on karistatav rahatrahviga kuni 300 trahviühikut, sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, karistatakse rahatrahviga kuni 3200 eurot.

Päästekeskuste kontaktid:

 • Põhja päästekeskuse korral – Erika 3, Tallinn 10416 või ...;
 • Lõuna päästekeskuse korral – Jaama 207, Tartu 50705 või ...;
 • Ida päästekeskuse korral – Rahu 38, Jõhvi 41532 või ...;
 • Lääne päästekeskuse korral – Pikk 20A, Pärnu 80013 või ...

Kontakte või muud teavet avaliku ürituse korraldamise kohta saab ka riigiinfo telefonilt 1247.

Loe lisa tuleohutuse seadusest.