Ohutusaruande kooskõlastamine

Kemikaaliseaduse järgi on ohutusaruanne A-kategooria suurõnnetuse ohuga ettevõtete kohustuslik dokument. Aruanne sisaldab riskianalüüsi.

Nõuded ettevõtte ohutusaruandele on toodud majandus- ja taristuministri 02.02.2016. a määruses nr 18 „Nõuded ohtliku ja suurõnnetuse ohuga ettevõtte kohustuslikele dokumentidele ja nende koostamisele ning avalikkusele edastatavale teabele ja õnnetusest teavitamisele1“ §-s 4.

Ettevõtja peab esitama ohutusaruande kooskõlastamiseks Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametisse, kes esitab selle Päästeametile. Ohutusaruande kooskõlastab Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet koostöös Päästeametiga. Analüüsi koostades võib küsida nõu Päästeameti ohutusjärelevalve büroo inspektoritelt.

Juhendid ohutusaruande koostamise jaoks:

  • Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti ja Päästeameti abimaterjal kemikaaliseadusest tuleneva riskianalüüsi kohustuslike osade kohta.
  • Kemikaali kontsentratsiooni väärtused määratakse kirjanduse ja andmebaaside andmete põhjal iga konkreetse kemikaali puhul eraldi. Enamlevinumad kemikaalide vastavad kontsentratsioonide väärtused tuuakse välja Päästeameti juhendmaterjalis.
  • Doominoefektide hindamise juhend ettevõtetele.
  • Statistikaameti kaardirakenduses ruumandmete päringute tegemise juhend.

Vaata ka Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti juhendeid ja JVIS kaudu dokumentide esitamise juhendeid.