Ehitusprojekti kooskõlastamine

Ehitustegevuse alustamiseks peab kohalik omavalitsus väljastama ehitusloa. Selleks tuleb omavalitusele esitada loataotlus ja ehitusprojekt. Ehitusprojekt peab vastama detailplaneeringu või projekteerimistingimustele.

Päästeasutus ei vii ehitusloa menetlustes ise läbi haldusmenetlust, vaid annab oma heakskiidu või keeldub selle andmisest omavalitsuse poolt läbiviidavas menetluses, seega on päästeasutuse tegevus menetlustoiming kohaliku omavalitsuse haldusmenetluses. Päästeasutus on kooskõlastav haldusorgan ning kooskõlastamine või sellest keeldumine peab toimuma päästeasutuse poolt 10 päeva jooksul. Juhul, kui dokumente ei jõuta menetleda 10 päeva jooksul on päästeasutusel õigus taotleda kohalikult omavalitsuselt toimingu tegemiseks ettenähtud aja pikendamist.

NB! Päästeasutus saab osaleda ehitusloa menetluses ainult siis, kui omavalitsus on algatanud ehitusloa menetluse.

Päästeamet menetleb ehitusteatisi ja ehituslube vaid elektroonse ehitisregistri vahendusel.

Päästeametis kooskõlastavad ehitusprojekte ohutusjärelevalve bürood.

Ohutusjärelvalve ametnike kontaktid ja paiknemine.

Projekt peab vastama majandus- ja taristuministri 17. juuli 2015. a määrusele nr 97 „Nõuded ehitusprojektile“.

Päästeamet kontrollib kooskõlastamise käigus projekti:

  • tuleohutuse osa. See peab vastama majandus-ja taristuministri määruse nr 97 „Nõuded ehitusprojektile“ §-le 22.
  • hädaolukorra riskianalüüsi tulemustega arvestamist, suurõnnetuse ohuga ja ohtlikud ettevõtted ning nende ohualad on toodud Maa-ameti ohtlike ettevõtete kaardirakenduses.

Ehitusprojekti tuleohutusosa kohta annab lisateavet abimaterjal ehitusprojekti tuleohutusosa koostamiseks.

Tahkekütusel töötava kütteseadme (ahjud, pliidid, kaminad jms) ning korstna ja ühenduslõõri ehitamise või paigaldamise juhend (küttesüsteemide tuleohutus).

Päästeamet on koostanud juhendi ja metoodika, millest lähtuda kemikaaliseaduse § 32 rakendamiselJuhendid on leitavad: https://www.rescue.ee/et/kemikaaliseaduse-32-juhendid.

Ruumilise planeerimise põhimõtted on kirjeldatud Ruumilise planeerimise käsiraamatus.