Riskianalüüsi kooskõlastamine

Kemikaaliseaduse järgi on riskianalüüs suurõnnetuse ohuga ja ohtliku ettevõtte kohustuslik dokument. A-kategooria suurõnnetuse ohuga ettevõtte puhul on riskianalüüs ohutusaruande osa.

Nõuded ettevõtte riskianalüüsile on toodud majandus- ja taristuministri 02.02.2016.a määruses nr 18 „Nõuded ohtliku ja suurõnnetuse ohuga ettevõtte kohustuslikele dokumentidele ja nende koostamisele ning avalikkusele edastatavale teabele ja õnnetusest teavitamisele1“ §-s 2.

Ettevõtja peab esitama riskianalüüsi kooskõlastamiseks Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametisse, kes esitab selle Päästeametile. Riskianalüüsi kooskõlastab Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet koostöös Päästeametiga. Analüüsi koostades võib küsida nõu Päästeameti ohutusjärelevalve büroo inspektoritelt.

Juhendid riskianalüüsi koostamise jaoks:

  • Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti ja Päästeameti abimaterjal kemikaaliseadusest tuleneva riskianalüüsi kohustuslike osade kohta.
  • Kemikaali kontsentratsiooni väärtused määratakse kirjanduse ja andmebaaside andmete põhjal iga konkreetse kemikaali puhul eraldi. Enamlevinumad kemikaalide vastavad kontsentratsioonide väärtused tuuakse välja Päästeameti juhendmaterjalis.
  • Doominoefektide hindamise juhend ettevõtetele.

Vaata ka Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti juhendeid ja JVIS kaudu dokumentide esitamise juhendeid.